Filologia francuska

 

Filologia francuska

Studia na kierunku filologia francuska (zwane też romanistyką) odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i są dwustopniowe:

- Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów). Są przeznaczone zarówno dla osób ze znajomością, jak i bez znajomości języka francuskiego. Złożenie egzaminu licencjackiego uprawnia do uzyskania licencjatu, czyli dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

- Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata (cztery semestry). O przyjęcie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii francuskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego wykażą się znajomością języka francuskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Złożenie egzaminu magisterskiego uprawnia do uzyskania dyplomu magistra filologii francuskiej.

Studentów obu cykli zapraszamy na indywidualne zajęcia w ramach Centre d'écriture, Atelier phonétique i Tandemu językowego.

 

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia (licencjackich)

Absolwent studiów licencjackich posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze francuskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystywanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego oraz kultury krajów francuskojęzycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia (magisterskich)

Absolwent studiów filologii francuskiej II stopnia swobodnie włada językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), co pozwala na wykorzystanie języka w pracy zawodowej. Ponadto zna na poziomie biegłości B2+ co najmniej jeden dodatkowy język nowożytny, w tym drugi – inny niż język specjalności – język romański (hiszpański, portugalski, włoski lub kataloński) co najmniej na poziomie podstawowym (poziom biegłości A2 w przypadku absolwentów, którzy podejmą naukę Drugiego języka romańskiego na poziomie podstawowym). Posiada pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności, co przekłada się nie tylko na profesjonalne opanowanie języka francuskiego, lecz również – w zależności od wybranego seminarium magisterskiego – zdolność analizy i interpretacji zjawisk literackich lub językowych z zastosowaniem metodologii badań literackich, językoznawczych, komparatystycznych lub translatologicznych. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej, ze szczególnym uwzględnieniem romańskiego (w tym francuskojęzycznego) kręgu kulturowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)