Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński (red.), "Język – Stereotyp – Przekład", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.

Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński (red.), "Język – Stereotyp – Przekład", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.

 

 

Problematykę omawianą w tomie Język – Stereotyp – Przekład należy uznać za nader aktualną w dobie wzmożonych procesów integracji europejskiej, której ważnym obszarem jest przecież komunikacja interkulturowa. Systematyczne badania mogą dostarczyć w tym względzie dobrze udokumentowanych podstaw do lepszego rozumienia istoty i trudności integracji, a także tworzenia bardziej dojrzałej świadomości wielokulturowej. Chodzi tu bowiem nie o zacieranie odrębności, lecz o lepsze rozumienie tego, czym jest tożsamość zbiorowa i zakotwiczone w niej systemy interpretacyjne – i to w kontekście różnorodnych praktyk i uwarunkowań komunikacyjnych. Tłumacze wraz z nauczycielami języków obcych są niewątpliwie w sposób szczególny powołani do pełnienia trudnej roli mediatorów w komunikacji interkulturowej, a pośrednio do kształcenia odpowiedniej świadomości i umiejętności interkulturowych. […] Zebrane w tomie artykuły uważam za wyjątkowo ciekawe poznawczo, zwłaszcza ze względu na rozmaitość ujęć i bogactwo materiału badawczego. Zainteresuje on niewątpliwie, w pierwszym rzędzie, osoby parające się tłumaczeniami i przekładoznawstwem, lecz także potencjalnie wszystkich filologów, jak również socjologów kultury i kulturoznawców.

Z recenzji prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej

Spis treści:

 • Elżbieta SKIBIŃSKA, Marcin CIEŃSKI: Słowo wstępne 5
 • Krzysztof BILIŃSKI: Komparatystyka w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu 7
 • Ewa KULAK: Między komparatystyką i przekładoznawstwem: romanistyka wrocławska w latach powojennych 15
 • Beata BACZYŃSKA: Działanie stereotypu w przekładzie dramatu. Na przykładzie didaskaliów w polskich przekładach hiszpańskiej dramaturgii Złotego Wieku 25
 • Elżbieta BIARDZKA: Kilka uwag o językowym stereotypie matki w polskim przekładzie L’amour en plus Elisabeth Badinter 35
 • Xavier CHANTRY: Stereotypy i ich przekład w komiksie: Asterix chez les Bretons i jego wersja polska 45
 • Marcin CIEŃSKI: Mrożek i stereotypy: Miłość na Krymie – wersja francuska 57
 • Anna DĄBROWSKA: Stereotyp polskiego słownictwa erotycznego 69
 • Jolanta DYONIZIAK: Stereotyp kobiety w aspekcie przekładu francuskich haseł reklamowych 77
 • Monika GRABOWSKA: Formy adresatywne we francuskim przekładzie Kompleksu polskiego Tadeusza Konwickiego 85
 • Magda HEYDEL: Traktat poetycki Czesława Miłosza po angielsku 97
 • Jerzy JARNIEWICZ: Stereotyp poetyckości w polskich przekładach poezji anglojęzycznej 107
 • Stefan KAUFMAN: Putnamowski podział pracy językowej a terminologia 119
 • Justyna KOCIEMBA-ŻULICKA: Medycznie, wulgarnie czy metaforycznie? O męskich narządach płciowych we współczesnej prozie 129
 • Justyna ŁUKASZEWICZ: Przysłowia w komediach Franciszka Zabłockiego 147
 • Maria MOCARZ: Wpływ stereotypu językowego na wybór środków przekazu znaczeń rosyjskich predykatywów leksykalnych w przekładzie na język polski 159
 • Magda NYCZ: Etnonimia – stereotyp – przekład 169
 • Elżbieta SKIBIŃSKA, „… plemienny napitek Słowian środkowych i wschodnich…”. Alkoholowe rytuały bohaterów powieści Tadeusza Konwickiego we francuskim przekładzie 179
 • Helena SOJKA-MASZTALERZ: Stereotyp Ukraińca w prawicowej i socjalistycznej prasie polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym 193
 • Wojciech SOLIŃSKI: Gnomy z planety Gnu: ekologiczna powiastka filozoficzna dla dzieci końca XX wieku (rzecz nie tylko o przekładzie i stereotypach) 205
 • Hanna STOCHNIAŁEK: Stereotyp Polaka i kultury polskiej w Meksyku oraz jego zmiany pod wpływem tłumaczeń literatury polskiej 215
 • Tomasz STRÓŻYŃSKI: Frazeologizmy w Boyowskich przekładach Moliera 221
 • Joanna SZCZĘK: Problem przekładu na język polski stereotypów kulturowych utrwalonych w wybranych związkach frazeologicznych języka niemieckiego 231
 • Teresa TOMASZKIEWICZ: Stereotypowe wyrażenia rytualne i ich tłumaczenie w mass-mediach 241
 • Małgorzata TOMICKA: Flaubert o blondynkach i nie tylko. Stereotypowy wizerunek kobiet i ich świata w Dictionnaire des idées reçues Gustawa Flauberta 253

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)