Dla autorów

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Pliki zapisane w formacie .rtf (Microsoft Word) prosimy przesyłać na adres redakcji:

italica@uwr.edu.pl

 

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria.

Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 

Język artykułu: włoski

Objętość artykułu: od 25 000 do 40 000  znaków liczonych ze spacjami (z przypisami, abstraktem, bibliografią i słowami kluczowymi)

Format: czcionka Times New Roman, 12 pt, układ strony standardowy, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5, wcięcie akapitu: 0,75 cm

Przypisy i dłuższe cytaty: Times New Roman, 10 pt

 

Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).

Aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.

 

Struktura tekstu przesyłanego do Redakcji::

ARTYKUŁ

1. Imię i nazwisko Autora

2. Afiliacja Autora

3. Służbowy adres e-mail Autora

4. ORCID ID Autora

5. Tytuł artykułu

6. Tytuł artykułu w języku angielskim

7. Streszczenie w języku angielskim (składające się z 250-300 słów i zawierające informacje o celu, metodzie, wynikach i wnioskach)

8. Słowa kluczowe w języku angielskim (5)

9. Tekst artykułu

10. Wykaz zastosowanych skrótów bibliograficznych (jeśli zastosowano)

11. Bibliografia

12. Streszczenie artykułu w języku włoskim (składające się z 250-300 słów i zawierające informacje o celu, metodzie, wynikach i wnioskach)

13. Słowa kluczowe w języku włoskim (5)

14. Spis ewentualnych materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny z tytułami i informacjami o źródłach.

15. Nota o Autorze w języku włoskim (ok. 10 wierszy)

16. Adres korespondencyjny i numer telefonu Autora (do wiadomości Redakcji)

 

RECENZJA

1. Imię i nazwisko Autora

2. Afiliacja Autora

3. Służbowy adres e-mail Autora

4. ORCID ID Autora

5. Tytuł recenzji

6. Adres bibliograficzny recenzowanej książki

7. Tekst recenzji

8. Bibliografia

9. Nota o Autorze w języku włoskim (ok. 10 wierszy)

10. Adres korespondencyjny i numer telefonu Autora (do wiadomości Redakcji)

 

Uwagi:

Tekst artykułu (recenzji), streszczenia (wraz z tytułami) i nota o Autorze powinny być sprawdzone przez rodzimego użytkownika języka.

Recenzja powinna zawierać krytyczną analizę i ocenę książki na tle stanu badań. Nie przyjmujemy recenzji o charakterze wyłącznie opisowym. Chętnie publikujemy recenzje mające charakter dyskusji.

Objętość recenzji: 10 000 −15 000 znaków ze spacjami.

Zapis bibliograficzny

Mając na względzie dobre praktyki redakcyjne oraz międzynarodowe standardy edytorskie, prosimy Autorów o zapis bibliograficzny zgodny z wymogami APA6 (szczegółowe informacje na temat standardu edytorskiego APA dostępne są pod adresem internetowym: https://kildekompasset.no/en/referencing-styles/apa-6th/

 

OŚWIADCZENIE AUTORA

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)