Dla autorów

 

Przesłanie przez autora/autorów tekstu do redakcji Romanica Wratislaviensia jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że :

-przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej

-autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu

-tekst jest wolny od wad prawnych

-tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części, ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub przeznaczony do publikacji w inny sposób.

Nadesłanie tekstu jest równoznaczne także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Romanica Wratislaviensia oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie.

Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).

Aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.

O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, redakcja Romanica Wratislaviensia  poinformuje odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, wydawcy naukowi itp.).

OŚWIADCZENIE AUTORA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMATOWANIA TEKSTÓW ORAZ SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)