Aktualności

SPOTKANIE Z PROF. JUSTYNĄ ŁUKASZEWICZ | 7.04.2022

 

W imieniu Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury oraz Koła Naukowego Romanistów "À propos" mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie otwarte z dr hab. Justyną Łukaszewicz, prof. UWr i dyskusję wokół jej najnowszej książki Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta. W czasie spotkania zostanie poruszonych kilka kwestii, takich jak: czym była włoskość (italianité) w postrzeganiu Polaków? jak Polacy adaptowali włoskie dzieła na lokalne potrzeby? co może powiedzieć o Włochach i Polakach porównanie oryginałów oraz przekładów dzieł?

Naszym gościem będzie dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr. Pani Profesor jest kierowniczką Zakładu Italianistyki w IFR UWr, redaktorką naczelną czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia, a w latach 2017-2020 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. utworzenia Centrum Polskiego na Uniwersytecie Padewskim. Jest również autorką wielu artykułów i publikacji naukowych, o czym świadczy jej ponad 30-letnie doświadczenie.

Spotkanie poprowadzi Szymon Mikołaj Polak (II rok filologii francuskiej) z ISKNMHK.

Zapraszamy serdecznie!

Informacja o spotkaniu na FB

KIEDY: 7 KWIETNIA (CZWARTEK), GODZINA 17:15
GDZIE: INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ, PLAC NANKIERA 4, WROCŁAW
SALA. 4.1.

ZMIANA NUMERÓW SAL DLA ZAJĘĆ W IFR

Szanowni Państwo,

Prosimy przed powrotem zajęć w tryb stacjonarny (4.04), sprawdzić numery sal przypisane dla Państwa zajęć.

Uległy one zmianie w związku ze zmianami w obostrzeniach sanitarnych.

Pojawiły się również numery sal dla Drugiego Języka Romańskiego.

Z pozdrowieniami,

Zespół IFR

SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA W IFG

 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w sesji doktorancko-studenckiej „Przekład literacki jako ochrona nieprzetłumaczalności – wyzwania i rozwiązania”, która odbędzie się 13 maja br. w bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej oraz online, w Teams.

Sesja translatologiczna organizowana jest z okazji goszczonej na Wydziale Filologicznym wystawy Karl Dedecius. Zwischen Worten – zwischen Völkern/ Między słowami – miedzy narodami", zorganizowanej przez Karl Dedecius Stiftung, Karl Dedecius Archiv, Uniwersytet Łódzki i Muzeum Miasta Łodzi.

Jako temat sesji proponujemy problematykę nieprzetłumaczalności w przekładzie literackim. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, w jak szerokim spektrum wyborów, dylematów i koncepcji translacji działa przekład literacki: od „nic nie jest przetłumaczalne” do „wszystko jest przetłumaczalne” (Emily Apter, 20 tez o przekładzie", The Translation Zone. A New Comparative Literature, 2006).

W spektrum tym mieści się koncepcja przekładu jako działania w dyskursie, który buduje literaturę światową; jako ciągle wznoszonej i niedokończonej wieży Babel, w której pragnienie uniwersalności języka spotyka się z wyzwaniem wielojęzyczności; jako Benjaminowskiej koncepcji zadania tłumacza, które polega na znalezieniu „takiej intencji skierowanej na docelowy język przekładu, która sprawi, że w języku tym rozbrzmi echo oryginału” (Walter Benjamin, „Die Aufgabe des Übersetzers”, 1923); jako wyzwanie dla przekładów lekkich i niwelujących kulturową specyfikę języka (Vladimir Nabokov, Problems of Translation: ‘Onegin’ in English, 1955), i, wreszcie, jako doświadczenie obcego (Antoine Berman, La Traduction comme épreuve de l’étranger, 1984) czy Innego (Dorota Urbanek, Dialektyka przekładu, Maciej Stanaszak, Obca inność w przekładzie, Jerzy Żmudzki, Der Translator und die Fremdheit im Translationsprozess).

Co jest nieprzetłumaczalne w przekładzie literackim? Z pewnością nie sama gramatyczna osnowa, która trzyma strukturę językową dzieła. Może zatem nieprzetłumaczalna jest ta trudno uchwytna obcość – nieswojość oryginału, a zadaniem tłumacza jest nie tyle jej oswojenie w przekładzie, ile przeniesienie na język docelowy tak, aby wybrzmiała swą różnicą i innością?

W badaniach translatologicznych skupiamy się zwykle na analizie ekwiwalencji i adekwatności przekładu. Proponujemy studentom zainteresowanym przekładem ze wszystkich instytutów i katedr naszego Wydziału Filologicznego, aby tym razem przyjrzeli się, jak praca tłumacza przenosi do języka i kultury docelowej obcość, inność, różnicę i niewspółmierność. Jak tłumaczona jest nieprzetłumaczalność? Jak tłumacz radzi sobie z tzw. lakunami? Jakie strategie obiera tłumacz, aby uchronić w procesie transplantacji językowej najbardziej cenne elementy oryginału, ale też najbardziej narażone na utratę, deformację i udomowienie? Jak ta obcość, inność, różnica, która wkracza do literatury w naszym rodzimym języku dzięki przekładowi i pracy tłumacza, kształtuje, zmienia, unowocześnia, a nawet niepokoi naszą literaturę

Proponujemy, aby sesję dla doktorantów i studentów zorganizować w formie okrągłych stołów. Krótkie prezentacje, moderowane przez współuczestników, będą wstępem do wspólnych dyskusji. Moderatorami dyskusji byłyby osoby wyłonione spośród uczestników.

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji pokonferencyjnych artykułów w recenzowanym, punktowanym czasopiśmie naukowym.
Propozycje krótkich, analitycznych wystąpień (do 10 minut) prosimy wysyłać do 30.04.2022 r. za pośrednictwem formularza w FORMS: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

PLIK PDF DO POBRANIA

Komitet organizacyjny:
dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
dr hab. Dorota Kołodziejczyk
dr Małgorzata Kolankowska
dr Michał Gąska
mgr Karolina Kazik

STUDIA PODYPLOMOWE W HISZPAŃSKIEJ SZKOLE DYPLOMACJI

 

STUDIA PODYPLOMOWE „DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE”, 2022-2023 | HISZPAŃSKA SZKOŁA DYPLOMACJI W MADRYCIE

Ambasada Hiszpanii informuje, że Hiszpańska Szkoła Dyplomacji w Madrycie ogłosiła nabór 100 słuchaczy z Hiszpanii i z zagranicy na studia podyplomowe „Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe” w roku akademickim 2022-2023. W tym roku studia podyplomowe są bezpłatne, nie licząc opłaty za wydanie dyplomu.

O miejsce na studiach będą mogli się ubiegać zarówno członkowie polskiej Służby Dyplomatycznej, jak również osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata, które spełnią wymogi dotyczące wyników akademickich, przewidziane w ogłoszeniu konkursowym.

W przypadku kandydatów z tytułem magistra lub licencjata, nie wchodzących w skład Służby Dyplomatycznej, muszą być spełnione następujące wymagania:

1. Kandydaci powinni posiadać stosowną znajomość języka hiszpańskiego, poświadczoną np. Certyfikatem DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera) na poziomie B2 lub wyższym.

2. Kandydaci powinni do dnia 1  kwietnia (włącznie),  przedstawić indywidualnie swoje zgłoszenie na studia wypełniając formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Hiszpańskiej Szkoły Dyplomacji (link poniżej)  i złożyć całą wymaganą dokumentację w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie (ul. Myśliwiecka 4, Warszawa 00-459).

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/M...

W celu uzyskania pozostałych informacji należy przeczytać tekst ogłoszenia o naborze na studia (Convocatoria del Máster) zamieszczony, wraz z formularzem zgłoszeniowym, na wskazanej powyżej stronie.

***

MÁSTER EN DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2022-2023 | ESCUELA DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA DE MADRID

La Embajada de España en Varsovia informa que la Escuela Diplomática Española de Madrid ha convocado pruebas de admisión para 100 alumnos españoles  y extranjeros para el “Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales”, que se impartirá en el curso 2022-2023. Este año, el Máster tendrá carácter gratuito, sin prejuicio de las tasas aplicables a la expedición del título.

Podrán solicitar plaza en dicho Máster tanto los miembros del Servicio Diplomático de Polonia como los universitarios polacos que estén en posesión del título de Licenciado o Grado, siempre que cumplan con los requisitos de excelencia académica fijados en la convocatoria.

Para los candidatos universitarios, los requisitos a cumplimentar son los siguientes:

1. Los candidatos deberán poseer un nivel adecuado de la lengua española, que podrá acreditarse mediante el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), nivel B2 o superior.  

2. El candidato, hasta el 1 de abril incluido, deberá solicitar de forma individual su acceso al Máster, rellenando el formulario disponible en la página de la Escuela Diplomática Española (enlace abajo) y presentar toda la documentación requerida en la convocatoria a esta Embajada de España en Varsovia (c/ Myśliwiecka 4, Varsovia 00-459).         

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/M...

Para más información, puede consultarse la convocatoria del Máster publicada, junto con el formulario de admisión, en la página web indicada.

WOLONTARIAT DLA STUDENTÓW-TŁUMACZY | PT TEPIS

 

Drodzy Studenci,

w obliczu działań wojennych oraz w geście solidarności z obywatelami Ukrainy Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS) stworzyło bazę tłumaczy, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej uchodźcom wojennym.

Jednak z uwagi na ogrom potrzeb związanych z tłumaczeniami zwracamy się z prośbą o pomoc również do studentów. Potrzebne są przede wszystkim osoby władające językiem ukraińskim lub rosyjskim, ale także osoby ze znajomością innych języków.

Prosimy o zapisywanie się na tworzoną właśnie listę tłumaczy-studentów wolontariuszy. Lista stworzona w MS Forms zostanie przekazana do PT TEPIS, który będzie się kontaktował z wybranymi osobami, w zależności od zaistniałych potrzeb. Zgłaszając się na listę, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, miasto) PT TEPIS. 

Link do listy: https://forms.office.com/r/S4NLphNdQm

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie. Każdy student będzie mógł otrzymać zaświadczenie z PT TEPIS o wolontariacie tłumaczeniowym.

 

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Biernacka-Licznar, Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS

Natalia Paprocka, Instytut Filologii Romańskiej UWr

STAŻYSTKI FLE W IFR W SEMESTRZE LETNIM 2021/22

 

W semestrze letnim 2021/22 gościmy w IFR dwie stażystki z Francji: Audrey Benais i Cécile Rambour, których praktyki pedagogiczne odbywać się będą pod kierunkiem dr. Aleksandra Wiatera. Studentki drugiego roku studiów magisterskich z Uniwersytetu w Poitiers podczas stażu będą obserwować oraz prowadzić zajęcia z języka francuskiego, a także służyć pomocą chętnym studentom w ramach funkcjonujących w IFR form wsparcia (atelier phonétique i centre d’écriture). Witamy je serdecznie w murach naszego Instytutu i życzymy udanego stażu.  

Soyez les bienvenues à l'Institut d'études romanes ! 

Bonjour, je m’appelle Cécile Rambour. Je suis étudiante en deuxième année de master Didactique des Langues et du Français Langue Étrangère et Seconde à l’Université de Poitiers. Je suis diplômée d’une licence en Langues Étrangères Appliquées (Anglais, Espagnol, Portugais) de l’Université de La Rochelle.  

Bonjour, je suis Audrey Benais et je suis étudiante en deuxième année de master Didactique des Langues et du Français Langue Étrangère et Seconde à l'Université de Poitiers. J'ai également effectué ma licence Lettres et Langues et Civilisations Étrangères et Régionales Parcours Anglais à Poitiers. 

PRAKTYKI ZAWODOWE II FM i II HM

 

PRAKTYKI ZAWODOWE II FM i II HM – SPOTKANIE INFORMACYJNE 09.03.2022 16h-17h

Szanowni Studenci II FM i II HM,

Aby móc przekazać Wam wszystkie informacje nt. zaliczenia przedmiotu obowiązkowego „Praktyka zawodowa" (120 godzin, 2 ECTS, ostatni semestr studiów magisterskich), zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w środę 9 marca 2022 godz. 16:00 na aplikacji Microsoft Teams. Nie będzie wysyłane na pocztę elektroniczną żadne zaproszenie na to spotkanie; należy znaleźć Zespół o nazwie “IFR - II FM i II HM - Praktyki zawodowe 2021-2022" i podłączyć się do spotkania w wyznaczonym terminie.

Wszystkie aktualne informacje są tutaj:

http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/filologia-francuska-i-hiszpanska

Przed uczestnictwem w tym zebraniu informacyjnym należy przeczytać treści zawarte na tej stronie internetowej.

Bardzo Was proszę, nie czekajcie na załatwienie wszystkich formalności na ostatni moment, tylko zabierzecie się za załatwianie praktyk jak najszybciej.

Zanim napiszecie do mnie maila z jakimś pytaniem, proszę, sprawdźcie, czy nie ma informacji na ten temat na stronie internetowej dot. praktyk zawodowych (link podałam wyżej).

Zapraszam na zebranie informacyjne!!!

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

LISTA TŁUMACZY-WOLONTARIUSZY | INICJATYWA TEPIS

 

W obliczu działań wojennych oraz w geście solidarności z obywatelami Ukrainy Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS przygotowało listę tłumaczy-wolontariuszy, którzy chcą i mogą udzielić pomocy tłumaczeniowej. Listę można na bieżąco uzupełniać (Imię i nazwisko / Język / Przysięgły (tak/nie) / Nr tel. / Adres email / Województwo / Miasto).

Prośbę kierujemy przede wszystkim do tłumaczy języka ukraińskiego oraz języka rosyjskiego, ale także do tłumaczy innych języków.

Lista zostanie udostępniona organizacjom i punktom pomocowym oraz urzędom w całej Polsce.

Dziękujemy za inicjatywę p. Sabinie Bursy z Wrocławia

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW Z UKRAINY

 

Wrocław, 26 lutego 2022 r.

WAŻNA informacja dla studentek i studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, obywateli Ukrainy

Mogą Państwo otrzymać zaświadczenie potwierdzające Państwa status studenta studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim. Te zaświadczenia mogą okazać się pomocne przy przekraczaniu granicy ukraińsko-polskiej - w obie strony. Według informacji posiadanych przez naszą Uczelnię władze ukraińskie zezwalają na przekraczanie granicy studentom studiów stacjonarnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: 

- każda studentka, która będzie chciała (kobiety mogą być objęte mobilizacją dla celów medycznych) i każdy student, który będzie chciał (jak pisałem wczoraj, piątek, mężczyźni 18-60 objęci są mobilizacją) - otrzyma z Dziekanatu to zaświadczenie (w dwóch językach: polskim i ukraińskim)  

- niezbędne jest podanie danych: imię i nazwisko, numer i seria paszportu, kraj wydania, data i miejsce urodzenia - w obu wersjach językowych - drogą mailową na adres stefan.kiedron@uwr.edu.pl 

- zaświadczenia zostaną przez Dziekanat przygotowane w wersji papierowej w języku polskim i ukraińskim, opatrzone pieczęciami oraz podpisem prof. dr hab. Stefana Kiedronia, Prodziekana ds. studenckich Wydziału Filologicznego, a następnie: przesłane jako skany drogą elektroniczną dla osób poza Wrocławiem lub przekazane osobiście w Dziekanacie osobom przebywającym we Wrocławiu.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym. W razie pytań proszę o kontakt mejlowy.

Prof. dr hab. Beata Baczyńska
Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

PRACOWNICY IFR SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z NARODEM UKRAIŃSKIM

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25 lutego 2022 r.

 

Drodzy Przyjaciele, Koledzy i Studenci z Uniwersytetu Iwana Franki!  

Ukraińscy Studenci Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego! 

My, pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jesteśmy głęboko wzburzeni nieuzasadnioną i haniebną agresją rosyjskiego imperialisty. Wyrażamy naszą solidarność i całkowite poparcie dla bohaterskiego, odważnego i nieujarzmionego Narodu Ukraińskiego. Niech żyje Ukraina!  

 

Chers Amis, Chers Collègues et Étudiants de l’Université Ivan Franko !  

Étudiants Ukrainiens de l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław! 

Profondément bouleversés par l’agressivité injustifiée et honteuse de l’impérialiste russe, nous, les enseignants de l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław, nous exprimons notre solidarité et notre soutien total au peuple ukrainien courageux, brave et insoumis. Votre victoire est certaine. Vive l’Ukraine ! 

 

Tekst Uchwały do pobrania (plik PDF)

PROJEKT TERMINOLOGICZNY „TERMINOLOGY WITHOUT BORDERS”

 

Terminology Coordination Unit to jednostka działająca przy Parlamencie Europejskim i zajmująca się zarządzaniem terminologią używaną w tekstach unijnych. W ramach swojej działalności inicjuje różnego rodzaju międzynarodowe projekty, w tym projekt „Terminology without Borders”, który ma na celu przybliżanie obywatelom Unii Europejskiej terminów stosowanych w istotnych obszarach życia (jak kultura, zdrowie czy wymiar sprawiedliwości).

Proponujemy Państwu wzięcie udziału w tym projekcie i wspólną pracę nad wielojęzycznym glosariuszem terminologicznym z obszaru ochrony środowiska. Państwa zadaniem będzie opracowanie polskiej, francuskiej i/lub hiszpańskiej części glosariusza na podstawie gotowej listy terminów angielskich. Poza samym polskim, francuskim i/lub hiszpańskim odpowiednikiem angielskiego terminu trzeba będzie również wyszukać (lub stworzyć) jego definicję, podać informacje gramatyczne, kontekst, ew. synonimy itd.

Efekt naszej wspólnej pracy zostanie opublikowany na stronach projektu „Terminology without Borders” (https://termcoord.eu/terminology-without-borders/). Udział w projekcie zostanie potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Terminology Coordination Unit.

Prace nad projektem będą się odbywać w ramach zajęć do wyboru Terminologia bez granic, wspólnych dla obu filologii. Zajęcia te poprowadzą dr Kaja Gostkowska (filologia francuska) i dr Monika Głowicka (filologia hiszpańska). Na zajęcia zapraszamy studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie (co będzie równoznaczne z zapisaniem się na zajęcia do wyboru Terminologia bez granic), prosimy o wpisanie się na listę dostępną pod tym linkiem: https://uniwroc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kaja_gostkowska_uwr_edu...

Na zapisy czekamy do poniedziałku 21 lutego włącznie.

W razie pytań prosimy kontaktować się z dr Kają Gostkowską, koordynatorką prac w projekcie na Uniwersytecie Wrocławskim: kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

(Notatkę przygotowała dr Kaja Gostkowska)

WYKŁAD ATRP "PLEJADA": PROF. K. KARPIŃSKA-SZAJ

 

Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” zaprasza na kolejny w tym roku akademickim wykład gościnny, który odbędzie się w sobotę 5.03.2022 o godzinie 10.00. Tym razem wykład wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, a tematem wystąpienia będą Les recherches sur la rééducation des troubles du langages et la didactique des langues : pour un dialogue interdisciplinaire. Jak zwykle spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom, a jego nagranie zostanie udostępnione na naszym kanale YouTube.

Link do spotkania na platformie Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85935744818?pwd=YVduQlJoNnBEcVE4NkI2WEkxZUlnZz09

Identyfikator spotkania: 859 3574 4818
Kod dostępu: 948820

 

Les recherches sur la rééducation des troubles du langage et la didactique des langues : pour un dialogue interdisciplinaire

L’objectif de notre communication porte sur les liens entre les troubles du langage et l’enseignement des langues et consiste à confronter des résultats de recherches sur les aspects cognitifs et linguistiques de l’acquisition et de l’utilisation du langage par les enfants en difficulté. Deux principaux courants de recherches sont susceptibles d’apporter des éclairages pertinents (et complémentaires) à ce propos :

- des études psycholinguistiques axées surtout sur le développement des compétences  bilingues des enfants en situation de déficit du langage ;

- des études pédagogiques examinant les parcours d’enseignement proposés dans l’éducation spéciale et/ou inclusive.

La vocation de la didactique des langues est non seulement de s’inspirer des résultats de ces études mais de les envisager dans une nouvelle perspective empirique et pratique conformément aux objectifs de la discipline. Notre réflexion sera guidée par les questions suivantes : Que l’apprentissage d’une langue étrangère peut-il apporter aux élèves en difficulté dans leur langue maternelle ? Quelles recherches examinent ces va-et-vient entre les langues ? Comment ces études contribuent-elles à approfondir les connaissances sur le fonctionnement en langue(s) des personnes atteintes de troubles du langage ?

 

W DNIU 11 LUTEGO 2022 SEKRETARIAT IFR NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 198/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy, uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego 2022 r. sekretariat IFR będzie nieczynny.

 

 

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU (DOT. STUDENTÓW II i III ROKU)

 

Studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć lub zrealizować w semestrze letnim 2021/2022, proszeni są o kontakt z koordynatorem języka łacińskiego w Zespole Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 10-20 II 2022 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. Proszę też o podanie informacji, jeśli student nie musi powtórzyć lektoratu, tylko nie zrealizował go w terminie z powodu wyjazdu na stypendium. Po tym terminie z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student wyraża zgodę, to może także w mailu podać swój numer telefonu, na który będę mogła zadzwonić w celu ustalenia szczegółów.  

Beata  Machalska – koordynator języka łacińskiego

 

SESJA EGZAMINACYJNA - SEMESTR ZIMOWY

 

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2022 Rektora UWr z dnia 21 stycznia 2022 r., egzaminy w sesji zimowej zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie IFR w trybie zdalnym poza dwoma wyjątkami (w oparciu o par. 2.2 ww. Zarządzenia).

W formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone egzaminy pisemne z Praktycznej nauki języka dla III roku filologii hiszpańskiej i III roku filologii francuskiej (część ustna zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym). Umożliwi to pełną weryfikację efektów uczenia się. Poniżej szczegóły dotyczące obu egzaminów stacjonarnych:

III rok filologii hiszpańskiej
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – egzamin pisemny
Pierwszy termin: 9 lutego 2022 (środa) | Godz.: 9:00-13:00 | Sale: 2.2 i 3.2
Drugi termin: 21 lutego 2022 (poniedziałek) | Godz.: 9:00-13.00 | Sala: 2.5
Koordynator: dr Łukasz Smuga
 
III rok filologii francuskiej
Praktyczna nauka języka francuskiego – egzamin pisemny
Pierwszy termin: 10 lutego 2022 (czwartek) | Godz.: 9.00-15.00 | Sale: 2.2 i 3.2 
Drugi termin: 24 lutego 2022 (czwartek) | Godz.: 9.00-15.00 | Sala: 3.8
Koordynator: dr Patrycja Krysiak
 

Egzaminy stacjonarne zostaną przeprowadzone w dużych salach, przy zachowaniu wszystkich wymagań bezpieczeństwa wskazanych w Zarządzeniu nr 37/2021 Rektora UWr z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Poniżej przypominam zapisy Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim dotyczące sesji egzaminacyjnej.

Z pozdrowieniami

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR


Regulamin studiów na Uniwersytecie Wrocławskim (fragmenty dot. sesji egzaminacyjnej):

§ 27.1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się, które określa sylabus przedmiotu. Egzamin może być przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej lub w obu tych formach.

2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich zajęć w ramach przedmiotu określonych w programie studiów oraz uiszczenie za usługi edukacyjne odpowiednich opłat, jeśli są wymagane.

3. Ocena uzyskana z egzaminu z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. Uzyskana ocena jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.4. Student ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w terminie podstawowym i poprawkowym.

5. Egzaminy w terminie podstawowym, z zastrzeżeniem ust. 10, przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej i organizowane zgodnie z postanowieniami § 23. Student może wystąpić do egzaminatora o przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.
6. Egzaminy w terminie poprawkowym przeprowadzane są w sesji poprawkowej.

7. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator. Wniosek w tej sprawie składa się do egzaminatora w terminie 7 dni od dnia egzaminu lub w wyjątkowych przypadkach w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności. W przypadku braku rozstrzygnięcia lub odmowy usprawiedliwienia studentowi przysługuje odwołanie do kierownika jednostki dydaktycznej.

8. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w terminie podstawowym lub poprawkowym student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu.

9. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w terminie podstawowym lub poprawkowym student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora prawa do zdawania tego egzaminu w innym terminie. Datę egzaminu wyznacza egzaminator. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej egzaminy mogą w uzasadnionych przypadkach być przeprowadzone w ciągu 10 dni od daty jej zakończenia, za zgodą dziekana.

"MA THÈSE EN 180 SECONDES" - KONKURS DLA DOKTORANTÓW

 

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję konkursu "Mój doktorat w 180 sekund" organizowanego dla regionu Europy Środkowej przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Stowarzyszeniem Romanistów Polskich „Plejada”. Uczestnicy mają do dyspozycji maksymalnie 3 minuty, aby w sposób pasjonujący przedstawić w języku francuskim swoją rozprawę doktorską.

Rejestracja trwa do 19 lutego 2022 pod adresem: https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/ #MT180.

Więcej szczegółów w pliku PDF (do pobrania).

ZAJĘCIA W OKRESIE 24.01.2022-27.02.2022 ORAZ SESJA

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenie na odległość. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Szczegóły dotyczące sesji egzaminacyjnej przekażemy wkrótce.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja IFR

 

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ 2021/2022

 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2021/2022

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 9.00, sala 4.1; koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 4.1

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B), ustny, 7 lutego (przedtermin), 8 lutego, godz. 9.00, sala 3.10; dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr

egzamin poprawkowy 21 lutego, godz. 9.00,

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, godz. 11.00, sale 2.2 i 2.4, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 11.00, sala 3.2

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 10 lutego, godz. 9.00, sala 2.2; koordynator egzaminu: dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 2.4

Literatura francuska - wykład (ścieżki A i B), ustny, 9 lutego -  sala 4.8, 14 lutego – sala 4.1,  15 lutego – sala 4.3, godz. 9.30, dr Tomasz Wysłobocki

egzamin poprawkowy: 24 lutego, godz. 11.00, sala 4.8

Język łaciński (ścieżka B) ) 10 lutego, pisemny, godz. 11:45, s. 2.4, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy 22 lutego godz. 12:00, p. 403 w SPNJO

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 10 lutego, godz. 9.00, sala 3.2 i 3.8; koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 3.8

Literatura francuska, ustny, 14, 15 i 16 lutego, godz. 10.00,sala 4.8 dr Agata Sadkowska-Fidala 
egzamin poprawkowy: 25 lutego, godz. 10.00

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, ustny, 9 i 14 lutego, godz. 9.00 – 14.00;  sala 3.1, dr hab. Witold Ucherek
egzamin poprawkowy:  21 lutego, godz. 9.00 – 10.00 

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 14 lutego, godz. 9.00, sala 3.2; koordynator egzaminu: dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy 21 lutego, godz. 9.00, sala 3.2

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Wiedza o Hiszpanii, termin uzgodniony z prowadzącą

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I, ustny, 9 lutego, godz. 12:00, sala 3.8, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 12:00

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, pisemny,  termin uzgodniony z prowadzącym, dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr

egzamin poprawkowy: 21 lutego, 17.15-18.45

 

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 9 lutego, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
14 i 15 lutego, godz. 9:00 – 13.00, ustny, sala 2.5

egzamin poprawkowy:

pisemny, 21 lutego, godz. 9:00, sala 2.5

ustny, 22 lutego, godz. 9:00, sala 2.5

 

GOJH – syntaksa pisemny, 10 lutego godz. 13:00, sala 2.2, dr Justyna Wesoła
egzamin poprawkowy: 18 lutego godz. 10:00, sala 3.2

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich, pisemny, 9 lutego, godz. 13:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga

egzamin poprawkowy: 22 lutego, godz. 11:30, sala 2.5

ITALIANISTYKA

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

Przedmioty dowolnego wyboru, kształcenie modułowe: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, pisemny, 9 lutego, godz. 10.00, sala 4.3, dr Małgorzata Wyrzykowska
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 10.00

Dydaktyka j. francuskiego, pisemny, 15 lutego, godz. 9:00, sala 4.1, dr Monika Grabowska

egzamin poprawkowy: 22 lutego, godz. 9:00,

Dydaktyka j. hiszpańskiego, termin uzgodniony z prowadzącą

Pedagogika dla nauczycieli, pisemny, 10 lutego, godz. 13.00, sala 4.8, mgr Marzena Tkocz

egzamin poprawkowy: 23 lutego,  godz. 13.00.

Psychologia dla nauczycieli, pisemny,  21 stycznia,  godz. 12.45, sala 0.2,  mgr Magdalena Trzebińska
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

KOMIKS NA LEKCJACH FRANCUSKIEGO - WARSZTATY

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone wykorzystaniu komiksu na lekcjach języka francuskiego, które poprowadzi mgr Anna Dubaniowska. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 24 stycznia 2022 w godzinach 12.00-13.30 w sali 2.5.

Warsztaty mają charakter otwarty - mile widziane także osoby spoza IFR (po rejestracji mailowej u dr Moniki Grabowskiej: monika.grabowska@uwr.edu.pl).

ZMARŁA DR DANIELA OCHMANN

 

5 stycznia 2022 roku zmarła dr Daniela Ochmann, emerytowana wykładowczyni języka francuskiego w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w latach 1975-1977 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w naszym Instytucie. Odeszła, zostawiając po sobie dobrą pamięć wśród współpracowników i studentów. 

Nekrolog na stronie IFR UJ

ZAJĘCIA OD 8 STYCZNIA - KOMUNIKAT DZIEKANA WF

 

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 05 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym
w okresie od 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 ustala się, co następuje:

Na Wydziale Filologicznym UWr:

1. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się organizację zajęć w formie zajęć w salach na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Zajęcia z lektoratów języka obcego, wychowania fizycznego oraz wykłady będą odbywały się w formie zajęć zdalnych.

2. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się organizację zajęć w formie zdalnej na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

3. Dyrektorzy Instytutów/Kierownicy Katedr mogą, po konsultacji z Dziekanem, podjąć decyzję o przeprowadzaniu od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 zajęć o charakterze warsztatowym w formie stacjonarnej/hybrydowej również na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

4. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi dopuszcza się realizację zajęć o charakterze ćwiczeniowym na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia w formie zajęć zdalnych. Decyzję o realizacji zajęć w tej formie podejmuje Dziekan Wydziału Filologicznego.

5. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 w porozumieniu z kierownikiem Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego, wprowadza się dla doktorantów KDWF możliwość kształcenia w formie zdalnej. Forma odbywania zajęć wynika z uzgodnień między prowadzącym zajęcia a daną grupą zajęciową.

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE OD DZIEKANA WF

Drodzy Członkowie Wspólnoty Akademickiej Wydziału Filologicznego UWr

Dear Members of the Academic Community of  the Faculty of Letters UWr

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022

składam Wszystkim Państwu

serdeczne życzenia dobrych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

Niechaj to będą dni pełne spokoju ducha, dobrych myśli i odpoczynku.

Wszystkiego Najlepszego!

On the occasion of the coming Christmas Days and New Year 2022

I wish you a good, peaceful Christmas and a Happy New Year.

Let these be days of peace of mind, good thoughts and rest.

All the Best!

Arkadiusz Lewicki

Dziekan / Dean

Wydział Filologiczny / Faculty of Letters UWr

Wrocław, 21.12.2021

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)