Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „BOHATER NASZYCH CZASÓW”

 

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową organizowaną przez Kolegium Doktorskie UWr.

Konferencja odbędzie się 24.06.2022 od godziny 10.00 do 18.00 w Centrum Historii Zajezdnia.

Link do konferencji na FB: https://fb.me/e/2kuFtII5i

 

Program konferencji UWr „Bohater naszych czasów”. Przeszłe i teraźniejsze kreacje językowe człowieka epoki.

10:00 rozpoczęcie konferencji

10:15 dr hab. Agnieszka Małocha – Bohater, bohaterka czy bohater_ka naszych czasów? Prolegomena językoznawcze

11:00 Alicja Derych – Bohater, bohaterka i bohaterstwo w Słowosieci – polskim słowniku relacyjnym

11:20 Wojciech Milczarski – Analiza gramatycznego aspektu czasowników użytych przy opisach ‘bohaterów’ oraz wpływ tegoż aspektu na postrzeganie postaci

Dyskusja

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 dr Adam Flamma – Digital protagonist - dostosowywanie postaci w grach wideo do wymagań współczesnych graczy

13:15 Magdalena Witkowicz – Ofiary choroby czy pandemiczni bohaterowie? – metafory walki w listach o zmarłych na COVID-19

13:35 Anna Borkowska – Postrzeganie bohaterów i zabójców w dzisiejszym świecie: Wpływ języka inkluzywnego w mediach

Dyskusja

14:15 – 15:45 przerwa obiadowa

15:45 dr hab. prof. UWr Urszula Glensk – Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej

16:30 Andrzej Graul – Konsument wypalony – reprezentacyjny przedstawiciel epoki późnego kapitalizmu

16:50 Natalia Czudek – Nie-ludzki bohater – postantropocentryczna wizja heroizmu na przykładzie powieści Blösch Beata Sterchi

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 20-22.06.2022

 

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II roku filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki,

w linkach poniżej zamieszczone zostały informatory licencjackie na rok 2022/2023:

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

ITALIANISTYKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

Znajdą w nich Państwo informacje na temat seminariów licencjackich proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz informacje o egzaminie licencjackim.

Na filologii francuskiej i na filologii hiszpańskiej mają Państwo do wyboru po trzy seminaria. Na italianistyce proponowane jest jedno seminarium.

 

Dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej:

- Zapisy w USOS na seminaria będą trwały od poniedziałku 20 czerwca 2022 godz. 8.00 do środy 22 czerwca 2022 r. godz. 15.00.

- Grupy seminaryjne liczą od 7 do 10 osób.

- O przyjęciu na seminarium nie decyduje kolejność zapisu, lecz oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez prowadzącego i/lub inne warunki (zob. rozdział III).

- Dlatego po zarejestrowaniu w systemie USOS należy niezwłocznie przesłać osobie prowadzącej wybrane seminarium niezbędne informacje.

- Na tej podstawie do piątku 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 Kierownicy seminariów ustalą listy wstępne uczestników poszczególnych seminariów, przekażą je Tutorom, którzy z kolei niezwłocznie zakomunikują je Państwu.

- Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach piątego semestru studiów. Na drugich zajęciach w semestrze zimowym ustalona zostaje ostateczna lista uczestników seminarium.

Mamy nadzieję, że proces formowania się grup seminaryjnych przebiegnie bez utrudnień, w razie problemów prosimy o kontakt.

Z pozdrowieniami
Natalia Paprocka i Justyna Wesoła

V PANORAMA PIOSENKI ROMAŃSKIEJ | 9.06.2022 | ZDJĘCIA

 

Kilka pamiątkowych zdjęć z V PANORAMY PIOSENKI ROMAŃSKIEJ, która odbyła się w naszym instytucie 9 czerwca 2022 z inicjatywy Madame Ewy Warmuz.

Zwycięzcy konkursu wg jury:

- 1. miejsce: ex aequo Barbara Rowińska (filologia hiszpańska) oraz Marta Brzozowska (italianistyka),

- 2. miejsce: Michał Frątczak (filologia francuska),

- 3. miejsce: Hanna Mazur (filologia francuska).

Michałowi Frątczakowi przypadła też nagroda publiczności.

W kategorii śpiewających wykładowców nagrodę publiczności zdobył dr Tomasz Wysłobocki

Gratulacje!

Autorami zdjęć są: Urszula Iżycka i Tomasz Wysłobocki, a autorką plakatu - Anabel Witek.

PUBLIKACJA MGR P. PASKART Z IFR W MONOGRAFII "PLEJADY"

 

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego „Autour du texte dans les études françaises”, wydanego we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce. Tom stanowi zbiór recenzowanych materiałów z XXIV Szkoły Doktorskiej krajów Wyszehradu (23-24.09.2021), zorganizowanej przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”, Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP. Publikacja została podzielona na cztery części: badania literaturoznawcze, badania językoznawcze i semiotyczne, glottodydaktyka oraz traduktologia.

Autorką jednego z artykułów pt. "La diaphore dans la contruction du sens social" jest mgr Patrycja Paskart z naszego Instytutu.

Link do publikacji (w wolnym dostępie): https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292364

KONFERENCJA STUDENCKA W IFR | 9.06.2022

 

Wraz ze studentami I roku FM serdecznie zapraszamy na kolejną, już ósmą konferencję studencką, która odbędzie się w najbliższy czwartek 9 czerwca 2022 roku na platformie Teams. Godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji odpowiadają godzinom rozpoczęcia i zakończenia zajęć w naszym Instytucie. Link do spotkania zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Poniżej opis i program konferencji.

Link do wydarzenia na Facebooku

KONFERENCJA STUDENCKA | COLLOQUE ÉTUDIANT

OBLICZA RÓŻNORODNOŚCI, NIERÓWNOŚCI I MNIEJSZOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

DIVERSITÉ, INÉGALITÉS, MINORITÉS DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Instytut Filologii Romańskiej (platforma Teams) | Institut de Philologie Romane (Teams)

9 czerwca 2022 | le 9 juin 2022

We współczesnym świecie, z pozoru całkowicie cywilizowanym i stwarzającym przestrzeń dla różnorodności, wciąż borykamy się z wieloma trudnościami. Dotyczą one licznych aspektów, między innymi tożsamości płciowej, równego traktowania, wykorzystywania itd. Przybierają formę dyskryminacji, braku tolerancji, stygmatyzacji, a nawet wykluczenia. Dlatego głównym tematem naszej konferencji jest szeroko ujęte oblicze różnorodności, mniejszości oraz nierówności we współczesnym świecie. Zaprezentujemy ich rozmaite odcienie, przyjrzymy się stosunkowi do nich, skupiając się na nurtujących nas tematach, takich jak: rasizm, nierówne traktowanie kobiet, osób LGBTQ+ czy przedstawicieli mniejszości religijnych, a nawet wykorzystywanie zwierząt. Powyższe zagadnienia będziemy rozpatrywać głównie w kontekście Francji, której dewiza “liberté, égalité, fraternité”, mimo regularnie podejmowanych starań, nie zawsze jeszcze odpowiada rzeczywistości. Będziemy się zastanawiać, czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce na nadzieję dla równego obrazu świata, postrzegania różnorodności jako bogactwa, zrozumienia i możliwości wyrażania siebie.
Językami konferencji będą francuski i polski. Konferencja odbędzie się na platformie Teams, a link do spotkania zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Dans le monde d'aujourd'hui, en apparence entièrement civilisé et faisant place à la diversité, nous sommes encore confrontés à un bon nombre de difficultés. Elles concernent de nombreux aspects, comme l'identité de genre, l'égalité de traitement, l'exploitation, etc. Elles peuvent prendre la forme de discrimination, d'intolérance, de stigmatisation, voire d'exclusion. Pour cette raison, nous avons choisi pour thème principal de notre colloque les multiples facettes de la diversité, des minorités et de l'inégalité dans le monde moderne. Nous allons présenter leurs différentes manifestations et voir de près l’attitude face à elles, en nous concentrant sur les sujets pertinents, tels que le racisme, l’inégalité de traitement touchant les femmes, les personnes LGBTQ+ ou les représentants des minorités religieuses, ou même l’exploitation des animaux. Nous allons nous pencher sur ces questions surtout dans le contexte de la France, dont la devise “liberté, égalité, fraternité” ne correspond pas toujours à la réalité, malgré les tentatives régulières d’y arriver de façon complète et définitive. Nous allons également nous demander si le monde contemporain laisse de la place à l’espoir d’un monde égalitaire, d’une perception de la diversité en tant que richesse, de la compréhension et de la possibilité de s’exprimer librement.

Le colloque se tiendra en français et en polonais, sur Teams. Le lien à la réunion vous sera communiqué bientôt.

 

PROGRAM KONFERENCJI | PROGRAMME DU COLLOQUE

9.45 – połączenie, test dźwięku / connexion
10.00 – otwarcie konferencji / ouverture du colloque

10.15-11.45 pierwsza sesja / première session
Prowadzenie / présidence: Agata Sadkowska-Fidala/Klaudia Nicerska
Justyna Stawicka, Maria Czakaj, Les femmes prêtres en Pologne et en France
Paulina Orszulak, Les femmes musulmanes en France – la question du féminisme et du voile
Hanna Adameczek, Agata Bekker, L'immigration des femmes en France

11.45-12.00 pause-café

12.15-13.45 / deuxième session
Prowadzenie / présidence: Maria Czakaj
Klaudia Nicerska, Daria Partyka, Daria Waligórska: les droits des animaux et leur situation en France et en Europe
Agata Łotysz, Rasizm w USA
Milena Suska, Obecni, nieobecni : dyskryminacja ciemnoskórych aktorów w filmie

13.45-14.00 pause-café

14.00-15.15 / troisième session
Prowadzenie / présidence: Justyna Stawicka
Dominika Kaźmierczak, Julia Zawadzka, Personnages LGBTQ+ dans les films d'animation de Disney
Michał Mentel, Kobieta jako symbol buntu na podstawie współczesnego czarownictwa

15.15 zamknięcie konferencji / clôture du colloque

WYKŁAD DRA T. SZYMAŃSKIEGO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

 

10 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 dr Tomasz Szymański wygłosi wykład zatytułowany „Wieczne i progresywne Objawienie”: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia. Wykład odbędzie się w ramach szesnastego spotkania w ramach seminarium „Enlightenment and Religion” organizowanego przez zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia”.

Wykład odbędzie się na platformie Teams. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą zgłaszać chęć uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

Abstrakt: Myśl oświeceniowa i dziedzictwo rewolucji są nieodłącznymi elementami francuskiej myśli religijnej XIX wieku, ulegając w niej licznym przeobrażeniom i reinterpretacjom. Pierre Leroux (1797–1871), którego twórczość wpisuje się zarówno w nurt socjalizmu utopijnego, jak i laickiego (choć zarazem religijnego) humanitaryzmu, wobec Oświecenia zajmuje stanowisko ambiwalentne – z jednej strony głęboko afirmatywne, z drugiej zaś głęboko krytyczne. Wystąpienie będzie okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jakie miejsce przedstawiciele Oświecenia – francuskiego (Voltaire, Rousseau, Montesquieu), oraz szerzej europejskiego (Spinoza, Lessing) – zajmują w dziele „wynalazcy socjalizmu” i w jego koncepcji religii Ludzkości, opartej na idei „wiecznego, progresywnego Objawienia”. 

Link do wydarzenia na stronie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA | 2.06.2022

 

Z okazji Dnia Republiki Włoskiej 2 czerwca 2022 zapraszamy wszystkich miłośników języka włoskiego na wspólne świętowanie!

Spotykamy się o godz.12 przed Instytutem Filologii Romańskiej i zaczynamy od zwiedzania Wrocławia. Naszym "cicerone" będzie Daniele Valenti - członek PTTK, który pokaże nam włoski Wrocław i przekaże wiele ciekawostek (in italiano!) Ciąg dalszy odbędzie się na Wyspie Słodowej - zapraszamy!

Wydarzenie organizuje mgr Monika Szmulewska.

 

V PANORAMA PIOSENKI ROMAŃSKIEJ | 9.06.2022

 

Szanowni Państwo,

po dwuletniej, pandemicznej przerwie, z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

V PANORAMĘ PIOSENKI ROMAŃSKIEJ,

 która odbędzie się w naszym instytucie już 9 czerwca (początek o godz. 17.30, sala 3.2)

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w konkursie tym należy zaśpiewać jedną piosenkę w języku (lub dialekcie) romańskim, własną lub cudzą, przy czym można wystąpić solo lub w składzie wieloosobowym (od duetu po granice możliwości:)), a capella, z nagranym podkładem muzycznym, z własnym instrumentem, zespołem lub orkiestrą symfoniczną! 

Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni, a najlepsi otrzymają dodatkowo nagrodę główną jury oraz nagrodę publiczności.

Tradycyjnie publiczność wybierze także najlepsze wykonanie spośród śpiewających wykładowczyń i wykładowców.

Z uwagi na mały jubileusz zapraszamy do występu także laureatów poprzednich Panoram!

Aby wziąć udział, należy wypełnić załączone zgłoszenie i wysłać je mailem lub na czat Teams : ewa.warmuz@uwr.edu.pl do dnia 7 czerwca.

Chętni do pomocy w organizacji imprezy będą mile widziani (zgłoszenia przez czat Teams).

Czekamy na liczne zgłoszenia z wszystkich specjalności językowych oraz lektoratów!!!

 

Autorką plakatu jest Anabel Witek.

I EDYCJA KONKURSU TŁUMACZENIOWEGO „CESTA K PŘEKLADU”

 

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbędzie się I edycja konkursu „Cesta k překladu” na tłumaczenie tekstu literackiego z języka czeskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów IX LO we Wrocławiu, którzy realizują program nauki języka czeskiego.

Projekt został zainspirowany cyklicznym konkursem „Traducteur en herbe”, realizowanym w Instytucie Filologii Romańskiej od 2014 r., a jego współorganizatorką jest dr Regina Solová z Zakładu Translatologii w Instytucie Filologii Romańskiej. Pozostali organizatorzy - dr Dorota Żygadło-Czopnik, dr hab. Jarosław Malicki, dr Mateusz Wiśniewski - afiliowani są w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przełożenie fragmentu tekstu literackiego z języka czeskiego na język polski. Przekłady wykonane w trzyosobowych zespołach zostaną ocenione przez jury obradujące w składzie: dr hab. Jarosław Malicki (przewodniczący), dr Dorota Żygadło-Czopnik oraz studenci filologii czeskiej. W trakcie obrad jury uczniowie wezmą udział w warsztatach przygotowanych przez pracowników IFS. Dr Lenka Ptak przeprowadzi warsztaty z fonetyki, mgr Olga Czernikow wygłosi wykład pt. „Jak się tłumaczy książki? Wprowadzenie do teorii i praktyki przekładu”. Przed ogłoszeniem wyników konkursu uczniowie IX LO zaprezentują krótkie przedstawienie w języku czeskim przygotowane pod kierunkiem mgr Anny Chruścielskiej.

Fundatorami nagród są Wydział Filologiczny UWr oraz Rada Rodziców IX LO we Wrocławiu.

PROJEKT ERASMUS+ DIAL4U - SPOTKANIE W LILLE

 

Spotkanie przedstawicieli uniwersytetów biorących udział w projekcie Erasmus+ DIAL4U w Lille (Francja) 

W dniach 12 i 13 maja na Uniwersytecie w Lille we Francji odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok funkcjonowania projektu Erasmus+ DIAL4U (Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities). Uczestniczyli w nim dr Monika Grabowska i dr Aleksander Wiater z Instytutu Filologii Romańskiej. Spotkanie pozwoliło na dokonanie bilansu dotychczasowej pracy i nakreślenie etapów dalszych działań.  

Celem projektu DIAL4U jest stworzenie narzędzi cyfrowych do nauki języków obcych na uczelniach wyższych. W dalszej perspektywie wypracowany zostanie również system wirtualnych odznak (badges) uznających kompetencje językowe zdobyte w kontekście nieformalnym i wykorzystujących Europejską Infrastrukturę Usług Blockchain (EBSI – European Blockchain Services Infrastructure).  

Projekt DIAL4U realizowany jest w ramach konsorcjum InclusU, w partnerstwie z Uniwersytetem w Lille (Francja), Universitat Jaume I de Castellón (Hiszpania), Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Niemcy), Malmö Universitet (Szwecja), Mykolo Romerio Universitetas (Litwa), Universidade do Minho (Portugalia) oraz Universitatea Babes Bolyai (Rumunia). 

 

20 MAJA "NOCNY MARATON FILMÓW FRANCUSKOJĘZYCZNYCH"

Szanowni Państwo,

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego oraz Alliance Française Wrocław serdecznie zapraszają wszystkich studentów Instytutu Filologii Romańskiej znających język francuski na „Nocny maraton filmów francuskojęzycznych”, który odbędzie się w piątek 20 maja 2022 r. od godz. 21 do świtu w siedzibie Alliance Française, Rynek 58 (III piętro, budynek Biblioteki Dolnośląskiej).

Zgłoszenia chęci uczestnictwa, proszę przesyłać na adres: aleksander.wiater@uwr.edu.pl (ilość miejsc ograniczona). 

Do zobaczenia na „Nocnym maratonie filmów francuskojęzycznych”!!!

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE

 

W sobotę 21 maja 2022 r. o godzinie 15.30 odbędą się Drzwi Otwarte w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie adresowane jest do tegorocznych kandydatek i kandydatów na następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka.

Podczas spotkania na każdy kierunek studiów prowadzony w naszym instytucie przeznaczamy ok. 45 minut:

- filologia francuska 15.30-16.15,

- filologia hiszpańska 16.15-17.00,

- italianistyka 17.00-17.45.

Opowiemy m.in. o głównych założeniach każdego kierunku, programie studiów, zajęciach z praktycznej nauki języka (także od podstaw), możliwości studiowania za granicą w ramach programu Erasmus, działalności kół naukowych i innych aktywnościach studenckich. Na pytania odpowiadać będą zarówno wykładowcy, jak i studenci i studentki Instytutu Filologii Romańskiej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams i będzie nagrywane. Oto link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE3MmY0MzctYjcxN...

Post na portalu Facebook

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby rozważające studiowanie języków romańskich na Uniwersytecie Wrocławskim. 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD PROF. MAI PAWŁOWSKIEJ

Komisja Kultur Europejskich oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu serdecznie zaprasza na najbliższe posiedzenie, które odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 (parter). W programie spotkania jest wystąpienie prof. UWr dr hab. Mai Pawłowskiej z Instytutu Filologii Romańskiej UWr pt. "Demokracja szlachecka a francuski absolutyzm: tłumaczenie Cyda Corneille'a przez Jana Andrzeja Morsztyna".

ZAPROSZENIE

BELC - LETNI STAŻ ON-LINE

 

Od 4 do 29 lipca odbędzie się kolejna edycja stażu dla nauczycieli języka francuskiego i przedmiotów nauczanych po francusku organizowana przez Bureau pour l'Enseignement de la Langue et de la Civilisation Françaises (BELC).

Termin składania wniosków upływa 23 maja 2022 r.

Szczegóły w plikach poniżej:

Appel à candidature

Votre projet professionnel

WSPOMNIENIE I POŻEGNANIE | PANI NATALIA ZAREMBA

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam tragiczną wiadomość o jakże przedwczesnej śmierci i pogrzebie (9 maja 2022) pani Natalii Zaremby. Wspominam ją w brawurowej kreacji tytułowej postaci Queen of Little Italy, adaptacji komedii Carla Goldoniego La vedova scaltra stworzonej przez Nią i jej koleżanki. Wspaniale zrealizowany i odegrany przez studentki drugiego roku italianistyki spektakl powstał w ramach warsztatów z kultury włoskiej prowadzonych przeze mnie w semestrze letnim 2017/2018 roku.

Droga Natalio, spoczywaj w pokoju!

Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom.

Justyna Łukaszewicz

kierownik Zakładu Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

FILM I ZDJĘCIA ZE SPEKTAKLU "QUEEN OF LITTLE ITALY"

WYKŁADY PLEJADY | PROF. MONIKA KOSTRO | 15.05.2022

W sobotę 14.05.2022 o godzinie 10.00 odbędzie się kolejny "Wykład Plejady" pt. "Relations entre les États, relations entre les chefs d’État. Le discours diplomatique présidentiel et la pragmatique interpersonnelle". Wygłosi go prof. UW dr hab. Monika Kostro.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Link do spotkania na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82679294063?pwd=cVgreVdBbERtWnlnZi96ZG92dmlOdz...

Relations entre les États, relations entre les chefs d’État. Le discours diplomatique présidentiel et la pragmatique interpersonnelle

La diplomatie « au sommet », qui englobe les rencontres bi- et multilatérales entre les chefs d’État ou de gouvernement, occupe, de nos jours, une place importante dans la gestion des relations internationales. Parmi les genres de discours caractéristiques de cette forme de diplomatie figure la déclaration conjointe, à savoir la double déclaration liminaire qui ouvre les conférences de presse tenues ensemble par les dirigeants à l’occasion de leurs rencontres. En adoptant la perspective de la pragmatique interpersonnelle (M.A. Locher, S.L. Graham, R. Watts), nous nous proposons d’observer la construction discursive des relations bilatérales à partir d’un corpus de déclarations prononcées par Emmanuel Macron et ses homologues étrangers. La finalité du discours diplomatique implique l’image de bonne entente entre les pays et, partant, un langage poli, rigoureusement respectueux des « faces » des partenaires (E. Goffman, P. Brown & S. Stevenson, C. Kerbrat-Orecchioni). Cependant la question se pose de l’efficacité des actes de politesse, notamment des actes flatteurs, en tant que marqueurs d’une relation de proximité dans les déclarations conjointes. Qu’est-ce, au fond, qu’un acte de politesse signifiant dans un genre poli par principe ? Pour échapper à ce paradoxe, les dirigeants ont recours à différentes stratégies de crédibilisation, dont l’intensification et la personnalisation du discours relationnel, où la relation politique entre les États et la relation interpersonnelle entre les chefs d’État se superposent.

NUTY I SŁOWA ZNAD SEKWANY | 12.05.2022

 

W imieniu dra Stefana Kaufmana i sekcji „Zielono nam” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu serdecznie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny „Nuty i słowa znad Sekwany”.

Spektakl odbędzie się 12 maja 2022 o godzinie 17:00 sali 4 w budynku W na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Serdecznie zapraszamy na muzyczną przygodę z piosenką francuską!

DRZWI OTWARTE - STUDIA ROMANISTYCZNE | 5.05.2022

 

Serdecznie zapraszamy 5 maja 2022 r. o godz. 16.00 na spotkanie informacyjne dotyczące nowego kierunku studiów magisterskich (II stopnia) STUDIA ROMANISTYCZNESpotkanie odbędzie się w formie hybrydowej:

- w sali 4.3 (piętro 3)

- na platformie Teams (LINK DO SPOTKANIA)

Na spotkaniu opowiemy o założeniach kierunku, o nauce dwóch języków romańskich podczas studiów, o seminariach magisterskich, o specjalności translatorskiej i module nauczycielskim, a także o kołach naukowych.

Plan spotkania:
- przywitanie
- informacje ogólne o kierunku
- praktyczna nauka języków romańskich
- specjalność translatorska
- językoznawstwo
- literaturoznawstwo
- moduł nauczycielski
- seminarium magisterskie
- koła naukowe
- Q&A
- zakończenie spotkania.

Organizatorzy: dr Kaja Gostkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Aleksander Wiater.

W spotkaniu wezmą też udział opiekunki naszych kół naukowych: dr Agata Sadkowska-Fidala (Koło Naukowe Romanistów "À propos") oraz dr Marta Minkiewicz (Koło Naukowe Iberystów "Hesperia").

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO WYDARZENIA NA FB-

LE FRANÇAIS EN POLOGNE. TEXTES, CONTEXTES, PRÉTEXTES

W tym roku Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” obchodzi rocznicę 20-lecia swojego istnienia. Zarząd Towarzystwa pragnie uczcić ten jubileusz w formie ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Le français en Pologne. Textes, contextes, prétextes, która będzie miała miejsce w Poznaniu w dniach 2-3 grudnia 2022. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w ZAPROSZENIU oraz na stronie Towarzystwa w zakładce utworzonej w tym celu.

W imieniu Zarządu i swoim własnym zapraszam wszystkich Państwa, Członków i Sympatyków Towarzystwa, do udziału w tym wydarzeniu o podwójnym charakterze: wspomnieniowym i naukowym. Będzie to wspaniała okazja, żeby się lepiej poznać i podzielić wynikami naszych badań. Już teraz czekam na spotkanie z Państwem!

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia!

Bernadeta Wojciechowska

W imieniu Zarządu ATRP „Plejada”

 

ZAPROSZENIE DO POBRANIA (plik PDF)

WYKŁAD DRA ANDREI MARIANIEGO

 

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury oraz Koło Naukowe Romanistów "À propos" zapraszają na wykład dra Andrei Marianiego (UAM) pt. „Łapówkogród. Afera, która (nie) zmieniła Włoch”. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formule online via Microsoft Teams 29 kwietnia 2022 o godzinie 10:00.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4LvcNXeeLL2rdXWG9e2zs2K-uUpFzKrp...

Dr Andrea Mariani urodził się w Mediolanie w 1986 r. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego z zakresu historii na Uniwersytecie Mediolańskim odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę poświęconą działalności jezuitów w kręgu Radziwiłłów nieświeskich. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na dziejach Towarzystwa Jezusowego, na historii kultury materialnej i farmacji oraz prozopografii. Pasjonuje się też historią Włoch, którą popularyzuje na ziemiach polskich.   

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/765655551005839/?ref=newsfeed

WYKŁAD PROF. FREIDERIKOSA VALETOPOULOSA

 

Zakład Językoznawstwa Francuskiego i Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego zapraszają na wykład prof. Freiderikosa Valetopoulosa z Uniwersytetu w Poitiers (Francja) zatytułowany Constituer et analyser un corpus d’apprenant.

Wizyta w Instytucie Filologii Romańskiej UWr. odbywa się w ramach programu Erasmus+, a na wykład zapraszamy w środę 27 kwietnia 2022 r. (sala 3.8) o godz. 10:15.

Freiderikos VALETOPOULOS est Professeur en Sciences du Langage – FLE à l’Université de Poitiers et membre du laboratoire FoReLLIS (UR 3816) et de la MSHS (USR 3565 CNRS). Ses recherches portent sur l’analyse syntaxique et sémantique des émotions, ainsi que sur l’analyse de l’appropriation du FLE à travers les corpus d’apprenants. Il est co-éditeur, entre autres, des volumes collectifs Des sentiments au point de vue : études de linguistique contrastive (2013, éd. PUR), L’expression des sentiments : De l’analyse linguistique aux applications (2018, éd. PUR), Langues Moins Diffusées et Moins Enseignées (MoDiMEs) : Langues enseignées, langues des apprenants (2020, éd. Peter Lang) et La Palette des émotions : Comprendre les affects en Sciences Humaines (2021, éd. PUR).

GODZINY DZIEKAŃSKIE 14.04.2022 OD GODZ. 12.00

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich:

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Arkadiusz Lewicki,  prof. UWr, ogłasza  godziny dziekańskie w czwartek 14 kwietnia 2022r. od godz. 12:00.

 

     

                                                                              

  

SPOTKANIE Z JENNIFER CROFT | 6.04.2022, GODZ. 19.00

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie online z Jennifer Croft, tłumaczką nominowaną do Nagrody Bookera 2022 za „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk. 

Wydarzenie, prowadzone w języku angielskim, odbędzie się już 6 kwietnia o godzinie 19.00. 

Link do wydarzenia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay_wzF6jULOAVBXTTMh0fqYjRh...

 

We are delighted to invite you to an online meeting with Jennifer Croft; a translator nominated to the 2022 International Booker Prize for The Books of Jacob by Olga Tokarczuk, and co-winner of the Booker International with Olga Tokarczuk for Flights (2018).  

Online: April 6, 2022 7 P.M. Poland time // CEST TIME // UTC+2 

The meeting will be held in English. 

Link to the event: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay_wzF6jULOAVBXTTMh0fqYjRh...

 

https://www.facebook.com/excentrum.ot 

z wyrazami szacunku / best regards 

 

Zespół ds. social mediów Ex-centrum 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)