Piano di studi

 

Program studiów dziennych licencjackich italianistyki

Program studiów (2022/2023) (plik do pobrania)

Program studiów (2021/2022) (plik do pobrania)

Program studiów (2020/2021) (plik do pobrania)

Program studiów (2019/2020) (plik do pobrania)

Program studiów (2018/2019) (plik do pobrania)

Program studiów (2017/2018) (plik do pobrania)

Program studiów (2016/2017) (plik do pobrania)

Program studiów (2015/2016) (plik do pobrania)

Program studiów (2014/2015) (plik do pobrania)

 

1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 180.

2. Liczba semestrów: 6.

3. Program kształcenia nie przewiduje praktyk.

4. Student jest zobligowany do zaliczenia 4 semestrów (240 godz.) nauki drugiego języka romańskiego w IFR. Za osiągnięcie wymaganych umiejętności językowych student otrzymuje 18 punktów ECTS.

5. W ramach przedmiotu Drugi język romański oferuje się studentom italianistyki do wyboru lektorat języka romańskiego innego niż język specjalności (francuski, hiszpański, portugalski), realizując tym samym efekt kształcenia oznaczony jako K_U12 w załączniku do Uchwały Senatu UWr nr 54/2012 „Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia". Wybrany przez studenta drugi język romański nie może być zmieniany w toku studiów I stopnia.

6. Student uczęszcza na zajęcia z wychowania fizycznego w wybranych przez siebie semestrach w wymiarze 60 godz. Nie otrzymuje za nie punktów ECTS.

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

BROSZURKA Z SYLABUSAMI - 10.01.2020

a) Przedmioty obowiązkowe:

1. PNJW I - sylabus modułu (semestr zimowy)
2. PJNW I - sylabys modułu (semestr letni)
3. PNJW I – sprawności zintegrowane
4. PNJW I – egzamin
5. PNJW II - sylabus modułu (semestr zimowy)
6. PJNW II - sylabys modułu (semestr letni)
7. PNJW II – sprawności zintegrowane
8. PNJW II – konwersacje i rozumienie ze słuchu
9. PNJW II – pisanie
10. PNJW II – tłumaczenie
11. PNJW II – egzamin
12. PNJW III - sylabus modułu (semestr zimowy)
13. PJNW III - sylabys modułu (semestr letni)
14. PNJW III – sprawności zintegrowane
15. PNJW III – pisanie
16. PNJW III - tłumaczenie
17. PNJW III – praca z tekstem
18. PNJW III – egzamin
19. Gramatyka opisowa języka włoskiego – fonetyka
20. Gramatyka opisowa języka włoskiego – morfologia
21. Gramatyka opisowa języka włoskiego – składnia
22. Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury
23. Wstęp do językoznawstwa
24. Historia Włoch
25. Historia języka włoskiego
26. Wiedza o Włoszech – Geografia
27. Wiedza o Włoszech – Historia sztuki
28. Język łaciński

b) Przedmioty wybierane:

29. Seminarium licencjackie
30. Językoznawstwo – metodologie językoznawstwa
31. Językoznawstwo – współczesne badania językoznawcze
32. Kultura Włoch – warsztaty
33. Literatura włoska
34. Filozofia

Nowe i zmienione sylabusy do programów 2018/2019 i 2019/2020

Historia literatury włoskiej

Teoria literatury

Kultura języka polskiego

PNJW I – sprawności zintegrowane C

Geografia

Język łaciński

Italian