prof. zw. dr hab. EUGENIUSZ UCHEREK

Stopnie i tytuły naukowe

mgr – Uniwersytet Wrocławski 1966 dr – UWr 1972 dr hab. – UWr 1984 prof. tytularny 1998

Funkcje i prace organizacyjne

asystent 1966-1972
adiunkt 1972-1985
z-ca dyrektora IFR UWr 1973-1976
kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego 1974-1981
kierownik Zakładu Językoznawstwa Francuskiego 1984-2006

Specjalności

językoznawstwo romańskie, językoznawstwo ogólne, językoznawstwo kontrastywne

Publikacje

Książki:
 
Ucherek, Eugeniusz 1997: Francusko-polski słownik przyimków. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 515 s.
 
Ucherek, Eugeniusz 1995: Polsko-francuski słownik przyimków. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 236 s.
 
Ucherek, Eugeniusz 1993: Polsko-francuski słownik przyimków. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 236 s.
 
Ucherek, Eugeniusz 1991: Polsko-francuski słownik przyimków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 236 s.
 
Ucherek, Eugeniusz 1987: Francuskie odpowiedniki polskich przyimków lokatywnych w praktyce przekładowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (Romanica Wratislaviensia XXIV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 821).
 
Ucherek, Eugeniusz 1974: La préposition „à” dans le syntagme nominal en français contemporain. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. (Studia Linguistica II. Acta Universitatis Wratislaviensis No 235).
 
Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Romanica Wratislaviensia XLV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, s. 90 (AUW nr 1990).
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Romanica Wratislaviensia XLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 119 (AUW nr 1845).
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Romanica Wratislaviensia XLII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, s. 94 (AUW nr 1742).
 
Ucherek, Eugeniusz, Labuda, Aleksander (red.), Romanica Wratislaviensia XXXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, s. 87 (AUW nr 1391).
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Etudes de linguistique romane. Actes du VIe Congrès des Linguistes Romanisants Polonais, Karpacz, mai 1987, Romanica Wratislaviensia XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989, s. 253 (AUW nr 1064).
 
Ucherek, Eugeniusz, Labuda, Aleksander (red.), Romanica Wratislaviensia XXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987, s. 240 (AUW nr 950).
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Le français langue étrangère. Actes du colloque franco-polonais, Lille, avril 1983, Romanica Wratislaviensia XXIII, 1985, s. 176 (AUW nr 818).
 
Ucherek, Eugeniusz, (red.), Romanica Wratislaviensia XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983, s. 93 (AUW nr 620).
 
Ucherek, Eugeniusz, Labuda, Aleksander (red.), Romanica Wratislaviensia XIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1979, s. 161 (AUW nr 416).
 
Artykuły naukowe:
 
Ucherek, Eugeniusz 2012: Francuskie odpowiedniki lokatywnego „na” w świetle konceptualizacji cech przestrzennych lokalizatora, [W:] Anna Dutka-Mańkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (red.), Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 299-307.
 
Ucherek, Eugeniusz 2007: Les corrélations de ... en et d’un ... à l’autre et leurs équivalents traductifs polonais dans les constructions avec les verbes de mouvement, [W:] Romanica Wratislaviensia LIV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 133-138 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2941).
 
Ucherek, Eugeniusz 2001: Polskie przekłady francuskiego „lors de”, [W:] Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska (red.) 2001: Ślady obecności: Traces d'une présence. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół: Mélanges offerts à Urszula Dąmbska-Prokop par ses collègues, élèves et amis. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 349–356.
 
Ucherek, Eugeniusz 1999: Kilka uwag metodologicznych na temat przyimkowych artykułów hasłowych w „Wielkim słowniku polsko-francuskim”. [W:] Rozprawy Komisji Językowej WTN XXV. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 41–47.
 
Ucherek, Eugeniusz 1998: Wstępne uwagi o przyimkowych artykułach hasłowych w I i II tomie Wielkiego słownika polsko-francuskiego. [W:] Językoznawstwo otwarte we Wrocławiu. Wrocław.
 
Ucherek, Eugeniusz 1998: Les équivalents polonais des locutions “en forme de”, “sous forme de” et “sous la forme de”. [W:] Romanica Wratislaviensia LXV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 55–64 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1995).
 
Ucherek, Eugeniusz 1998: „Du côté de” dans les traductions polonaises. [W:] Romanica Wratislaviensia LXV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 45–54 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1995).
 
Ucherek, Eugeniusz 1997: La traduction en polonais des locutions prépositives „à la suite de” et „par suite de”. [W:] Romanica Wratislaviensia XLIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 51–59 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1743).
 
Ucherek, Eugeniusz 1992: La traduction en français de la préposition polonaise “po” (+ locatif) au sens temporel. [W:] Etudes de linguistique romane et slave. Cracovie: Ecole Normale Supérieure, 629-639.
 
Ucherek, Eugeniusz 1992: Les moyens de traduire en français la préposition polonaise ‘przez” (+ accusatif) au sens temporel. [W:] Studia Neerlandica et Germanica. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 499-505 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1356).
 
Ucherek, Eugeniusz 1989: La traduction en français de la préposition polonaise „w” + accusatif au sens temporel. [W:] Romanica Wratislaviensia XXX Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 225-231 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1064).
 
Ucherek, Eugeniusz 1988: Analiza francuskich korelatów tłumaczeniowych temporalnego „od” (+dopełniacz) jako ilustracja unilateralnego opisu kontrastywnego przyimków. [W:] Studia Linguistica XII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 103-116 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 958).
 
Ucherek, Eugeniusz 1987: Francuskie korelaty tłumaczeniowe temporalnego „za” + biernik jako wykładnika lokalizacji nynocentrycznej i allocentrycznej. [W:] Romanica Wratislaviensia XXVII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 81–96 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 950).
 
Ucherek, Eugeniusz 1987: Francuskie odpowiedniki tłumaczeniowe polskiego przyimka “o” w pozycji nierekcyjnej. [W:] Stylistyka i przekład tekstu naukowego. Prace Naukowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 21. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 79-89.
 
Ucherek, Eugeniusz 1986: La traduction en français de la préposition polonaise “po” + locatif exprimant la disposition chaotique. [W:] Lexique et grammaire des langues romanes. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 173-182.
 
Ucherek, Eugeniusz 1985: Les équivalents français de la préposition polonaise “za” dans les syntagmes locatifs. [W:] Le français langue étrangère. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 91-101 (AUW nr 818).
 
Ucherek, Eugeniusz 1983: Les équivalents français de la préposition “nad” (+ instrumental) comme exposant de la relation de proximité. [W:] Romanica Wratislaviensia XIX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-29. (Acta Universitatis Wratislaviensis No 620).
 
Ucherek, Eugeniusz 1983: Les équivalents français de la préposition polonaise “przy” au sens locatif. [W:] Neophilologica 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 181-195 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 488).
 
Ucherek, Eugeniusz 1982: Pour une description des prépositions susceptible d’application en didactique des langues étrangères et en lexicographie bilingue. [W:] Beitraege Zur Romanischen Philologie, Heft 1. Berlin. 169-175.
 
Ucherek, Eugeniusz 1981: Esquisse d’une méthode d’analyse contrastive des prépositions. [W:] Études françaises en Europe non francophone. Actes du Séminaire européen de l’AUPELF. Warszawa–Wrocław: PWN,  85-86.
 
Ucherek, Eugeniusz 1981: Les moyens de traduire en français la préposition polonaise „pod” exprimant le rapport de proximité. [W:] Romanica Wratislaviensia XVI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 147-169. (Acta Universitatis Wratislaviensis No 604).
 
Ucherek, Eugeniusz 1978: Odpowiedniki francuskie lokatywnego “w” przed nazwami własnymi miast. [W:] Studia Linguistica IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 91-100. (Acta Universitatis Wratislaviensis No 391).
 
Ucherek, Eugeniusz 1977: Un problème de syntaxe de l’article indéfini en français contemporain. [W:] Romanica Wratislaviensia XII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 115-120 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 319).
 
Ucherek, Eugeniusz 1973: La préposition – méthodes d’analyse sémantique. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. XXXI, Wrocław, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 91-105.
 
Ucherek, Eugeniusz 1973: Oppositions stylistiques de quelques prépositions en français contemporain. [W:] Romanica Wratislaviensia IX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 83-92 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 193).
 
Ucherek, Eugeniusz 1972: Sur quelques valeurs de la préposition “à” en français contemporain. [W:] Kwartalnik Neofilologiczny XIX, 3/1972. Warszawa: PWN, 297-308.
 
Ucherek, Eugeniusz 1972: Délimitation des composés et des groupes syntaxiques en français contemporain. [W:] Romanica Wratislaviensia VII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 155-167 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 156).
 
Ucherek, Eugeniusz 1970: Un problème de syntaxe des groupes nominaux français. [W:] Kwartalnik Neofilologiczny XVII, 2/1970. Warszawa: PWN, 173-179.

Kształcenie młodej kadry naukowej

Inne

ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2001-2006
ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2002

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)