Structure of the Institute

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska

tel. +48 71 375 24 35, e-mail: beata.baczynska@uwr.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Magdalena Krzyżostaniak

e-mail: magdalena.krzyzostaniak@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR kierunku filologia hiszpańska we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.
2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFR, w szczególności opiniowanie podań związanych z tokiem studiów, oraz koordynacja pracy tutorów.
3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w IFR.
4. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”.
5. Koordynacja hospitacji zajęć we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.
6. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowania go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr

e-mail: natalia.paprocka@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR kierunków filologia francuska i italianistyka we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.
2. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania zmian w programach studiów we współpracy z Instytutowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.
3. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFR i/lub Wydziału dla wszystkich kierunków prowadzonych w IFR.
4. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFR.
5. Nadzór merytoryczny nad stroną domową IFR www.ifr.uni.wroc.pl.
6. Koordynacja działalności studenckich kół naukowych IFR we współpracy z opiekunami kół.
7. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju

dr Tomasz Wysłobocki

e-mail: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji parametrycznej Instytutu we współpracy z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin, kierownikami Zakładów oraz kierownikiem Biblioteki IFR.
2. Nadzór nad dokumentacją dotyczącą działań finansowanych z subwencji badawczej IFR, w tym koordynacja spraw wydawniczych oraz wydarzeń naukowych prowadzonych w IFR.
3. Współpraca z WCA.
4. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych we współpracy z BWM.
5. Koordynacja zakupów sprzętowych we współpracy z kierownikiem obiektu dydaktycznego.
6. Opieka nad materiałami informacyjnymi i promocyjnymi IFR (strona domowa, media społecznościowe) we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. programowych i organizacyjnych.
7. Koordynacja działań promocyjnych IFR we współpracy ze szkołami i otoczeniem lokalnym.
8. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności naukowej jednostki.
9. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowania go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Pełnomocnik dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin

dr hab. Witold Ucherek

e-mail: witold.ucherek@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia dokumentacji parametrycznej IFR.

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek

tel. +48 71 375 24 33, e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu

mgr Magdalena Wyderkiewicz

tel. +48 71 375 20 21, e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

--------------------------------------------------------

Starszy referent

mgr Magdalena Jarosiewicz

tel. +48 71 375 20 43, e-mail: magdalena.jarosiewicz@uwr.edu.pl

----------------------------------------------------

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Pracownicy:

dr Zuzanna Bułat-Silva

dr Agata Draus-Kłobucka

dr Monika Głowicka

dr Marlena Krupa

dr Magdalena Krzyżostaniak

dr hab. Ewa Kulak

dr hab. Marcin Kurek

Gonzalo Lopez Sanchez

dr Jose Losada Palenzuela

dr Maria Trinidad Marin Villora

dr Marta Minkiewicz

mgr David Monzo Campos

dr Justyna Nowicka

dr Łukasz Smuga

dr Aleksander Trojanowski

dr Justyna Wesoła

dr hab. Justyna Ziarkowska

mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama

Profesor emerytowany:

prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

Doktoranci:

mgr Eliasz Chmiel

mgr Ewa Gomółka

mgr Magdalena Drewniak

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza:

historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Witold Ucherek

Pracownicy:

prof. dr hab. Elżbieta Biardzka

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska-Kieseler

mgr Patrycja Paskart

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

dr Aline Viviand-Esik

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

mgr Karolina Wojtczak

Problematyka badawcza:

językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

W obrębie Zakładu działa Zespół badań nad dyskursem

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

Pracownicy:

dr Davide Artico

mgr Daria Kowalczyk-Cantoro

dr Gabriele La Rosa

dr Maurizio Mazzini

mgr Monika Szmulewska

dr Katarzyna Woźniak

Doktoranci:

mgr Daria Kowalczyk-Cantoro

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>
 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

<link>

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracownidr Monika Grabowska

W ramach Pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego i lektorzy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJF, DJR – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego.
Pracownia współpracuje z uniwersytetami francuskimi (Uniwersytet w Lille, ULCO w Boulogne-sur-mer, Uniwersytet w Poitiers) oferując staże dydaktyczne dla studentów Master 1 i 2 FLE.
Pracownia organizuje konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów IFR (Panorama Piosenki Krajów Romańskich od 2016 r., dyktando francuskie...) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach promocji kierunku (konkurs tłumaczeniowy "Le traducteur dans l'herbe" - od 2015 r.).
Pracownia prowadzi atelier d'écriture oraz konsultacje fonetyczne dla zainteresowanych studentów. 
Pracownia współpracuje z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka francuskiego w Polsce: Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance Française.
Działalność badawcza Pracowni:
  1. Projekt "Neofilolog 2020 - perspektywa studenta" realizowany przez dr Monikę Grabowską we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
  2. Projekt AULA (Apprendre Une Langue Étrangère Aujourd’hui) realizowany przez dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera we współpracy z Uniwersytetem w Lille oraz Uniwersytetem Jaume I w Castellon.

 

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik: dr Ewa Kulak

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, DJR – język hiszpański/język portugalski/język kataloński oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017/18 współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...).

IFR UWr: dr Zuzanna Bułat-Silva, dr Agata Draus-Kłobucka, dr Marlena Krupa, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Ewa Kulak, dr José Luis Losada Palenzuela, dr Trinidad Marín Villora, dr Marta Minkiewicz, mgr David Monzó Campos, dr Justyna C. Nowicka, dr Łukasz Smuga, dr hab. Justyna Ziarkowska

SSDWF: mgr Anna Olchówka, mgr Martyna Sońta, mgr Aleksander Trojanowski, mgr Agata Zapłotna;

Współpracują z IFR UWr: mgr Ewa Gomółka, mgr Barbara Manasterska, dr Pedro Pignatelli (Instituto Camões), mgr Katarzyna Setkowicz

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak
Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva
Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

W roku akademickim 2017/18 koordynatorami PNJH na poszczególnych etapach studiów są, odpowiednio:

Studia licencjackie

I HL – dr Justyna C. Nowicka
II HL – dr Marlena Krupa
III HL – dr Łukasz Smuga

Studia magisterskie

I HM – dr Justyna C. Nowicka
II HM – dr Łukasz Smuga

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)