prof. zw. dr hab. PIOTR SAWICKI

Stopnie i tytuły naukowe

mgr – Uniwersytet Wrocławski 1970 dr – Uniwersytet Wrocławski 1974 dr hab. – Uniwersytet Wrocławski 1984 prof. tytularny 1996 prof. zw. UWr 2002

Funkcje i prace organizacyjne

asystent 1970-1974
adiunkt 1974-1985
z-ca dyrektora ds dydaktycznych IFR UWr 1974-1976, 1984-1987
opiekun Koła Romanistów 1976–1979
z-ca dyrektora ds ogólnych i naukowych IFR UWr 1985–1987
kierownik Zakładu Hispanistyki i Italianistyki 1987–1990
kierownik Zakładu Iberystyki 1990-1996

Specjalności

historia literatury hiszpańskiej
historia i kultura Hiszpanii
językoznawstwo kontrastywne

Kształcenie młodej kadry naukowej

2012, autor rozprawy doktorskiej: Marta Minkiewicz
        Wizerunek Polski i Polaków w codziennej prasie hiszpańskiej po 1989 roku
2011, autor rozprawy doktorskiej: Ilona Narębska
Panorama histórico de las traducciones de la literatura polaca publicadas en España de 1939 a 1975
09/06/2009, autor rozprawy doktorskiej: Małgorzata Kolankowska
Czerwony i Czarny. Polski spór o Chile w latach 1973-2006  
11/12/2007, autor rozprawy doktorskiej: Natasza Posadzy
Kształtowanie się obrazu Hiszpanii i Hiszpanów w wydanych w języku polskim podręcznikach szkolnych do historii i geografii (do końca XIX w.)  
13/03/2007, autor rozprawy doktorskiej: Marlena Krupa
Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi św. Jana od Krzyża w przekładach polskich  
04/07/2006, autor rozprawy doktorskiej: Magdalena Świątek
Od Samosierry do Saragossy. Pamiętnikarskie i literackie świadectwa udziału Polaków w hiszpańskiej wojnie o niepodległość  
11/04/2006, autor rozprawy doktorskiej: Teresa Jaromin
Etos pracy społeczeństw andyjskich w kronikach hispanoamerykańskich z XVI i XVII wieku
27/09/2005, autor rozprawy doktorskiej: Agnieszka August-Zarębska
       Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czesława Miłosza
20/04/2004, autor rozprawy doktorskiej: Katarzyna Kacprzak
Los problemas de la identidad en la obra de Antonio Machado y Fernando Pessoa
10/04/2001, autor rozprawy doktorskiej: Marcin Kurek
Poglądy na powieść współczesną w twórczości Ernesto Sabato i Mario Vargasa Llosy
16/01/2001, autor rozprawy doktorskiej: Ewa Krystyna Kulak
Literatury Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach encyklopedycznych, informacyjnych i popularnonaukowych
07/07/2000, autor rozprawy doktorskiej: Justyna Ziarkowska
Romantyczna twórczość krytycznoliteracka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra. Studium porównawcze
01/01/1990, autor rozprawy doktorskiej: Piotr Fornelski
Sobre la función de la metáfora en la poesía española de nuestro siglo. En torno a una teoría de la expresión poética

Inne

przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów 1984
współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PSH 1985–1987
wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Wydziału I – Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1995-2001
redaktor serii wydawniczej Uniwersytetu Wrocławskiego „Estudios Hispánicos” 1995-2005
przewodniczący Rady Redakcyjnej „Estudios Hispánicos” 2005-2010

Dodatkowa belka

2014
 
 
SAWICKI Piotr, “Gdy pułkownik Heistein zmienił szablę na pióro...Pamięć i fotografie”, [w:] Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny, red. Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 113-119, fot..
 
 
2011
SAWICKI Piotr, „Vicente Blasco Ibáñez en las lenguas eslavas : traducciones polacas y checas”, in: Escritores valencianos del siglo XX en sus traducciones, eds. Fernando Navarro, Pedro Mogorrón, Paola Masseau, Alicante, Editoral AguaClara, 2011, 45-53.
 
2010
SAWICKI Piotr, (wstęp, redakcja), Sofia CASANOVA LUTOSŁAWSKA, Więcej niż miłość : Powieść współczesna, Drozdowo, Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2010, s. 286.
 
SAWICKI Piotr, La narrativa española de la Guerra Civil (1936-1975) : Propaganda, testimonio y memoria creativa, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010, s. 440 Dokument dostępny w World Web :
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-narrativa-espanola-de-la-guerra-... Link zweryfikowany 20.05.2010 r.
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, “Srovnávací frazeologie a paremiografie : Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků” = „Frazeologia i paremiografia porównawcza : Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich”, Ostrava, Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2010, s. 196. – Bibliogr. – R
 
2009
SAWICKI Piotr, „Sofía Casanova i Izabelela Lutosławska wobec hiszpańskiej tragedii. Doświadczenia i wnioski, in: Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, red. Małgorzata Dajnowicz, Białystok, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku; Muzeum Przyrody W Drozdowie, 2009, 11-19. – Bibliogr. - R
 
SAWICKI Piotr, „Zagadka „fujarki ze srebra”. Pieśni hiszpańskie Edwarda Porębowicza – od spolszczenia do oryginału”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowa Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 29-38. – Bibliogr. - („Studia Iberystyczne ; 8)
 
SAWICKI Piotr, „Trzydziesci lat, parę chwil – nie tylko w Krakowie. Glosa do portretu Jadwigi”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowa Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 189-215. – Bibliogr. - („Studia Iberystyczne ; 8)
 
SAWICKI Piotr, „Volviendo a los años españoles – un libro olvidado de Gabriela Makowiecka = Wracając do lat hiszpańskich – zapomniana książka Gabrieli Makowieckiej”, in: El busca de una nueva patria pasado y presente de los Polacos en España. Parte 1. Pasado = W poszukiwaniu nowej Ojczyzny – przeszłość i teraźniejszość Polonii Hiszpańskiej. Część 1: Przeszłość, pod red. Marka Raczkiewicza CSsR, Kraków, Wydawnictwo Homo Dei, 2009, 23-32. („Polonica Matritensis” II)
 
SAWICKI Piotr, „Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (II). Z materiałów prasowych wybrał i opracował Piotr Sawicki”, Eslavística Complutense, vol. 9, 2009, 171-191.
 
SAWICKI Piotr, “Polityka a frazeologia. PIS-ogenne emocjonalizmy w języku współczesnych Polaków”, in: Parémie národů slovanských IV: Sborník příspěvků z mezinárodní konferencje konané v Ostravĕ ve dnech 20-21.11.2008, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravĕ, 2009, 216-221. – Bibliogr. – R
 
2008
SAWICKI Piotr, “Od Norwida do Miodka (III) : poczet Don Kiszotów polskich (subiektywnym wyborem dopełniony)”, Rozprawy Komisji Językowej, pod red. Jana Miodka i Włodimierza Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 35, 2008, 77-92. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp.
 
SAWICKI Piotr, „Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (I). Z materiałów prasowych wybrał i opracował Piotr Sawicki”, Eslavística Complutense, vol. 8, 2008, 169-194.
 
SAWICKI Piotr, „Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco”, in: El cambio de la image mutuj de Polonia y Espada desde la transición = Zmiana wzajemnego obrazu Hiszpanii i Polski od czasu przejścia do demokracji, Warszawa. Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN, 2008, 361-396. – Bibliogr.
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, ”Del asno a la zorra. Refranes españoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas”, in: Homenaje a Ladislav Trup, ed. Jaroslav Šoltys, Bratislava 2008, 109-141. – Bibliogr. (“Studia Romanica Bratislavensia” ; 2)
 
2007
SAWICKI Piotr, “Od Norwida do… (II) : poczet Don Kiszotów polskich (uzupełniony, acz niekompletny)”, Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 34, 2007, 3-13. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. - R
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, “Przysłowia (nie) przekładają się same. Wybrane przykłady translatoryki paremiotwórczej”, in: Parémie národů slovanských III: Sborník příspěvků z mezinárodní konferencje konané v Ostravĕ ve dnech 21-22.11.2006, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravĕ, 2007, 241-248. – Bibliogr. – R
 
SAWICKI Piotr, (tłum.), MACHADO Antonio, Przysłowia i przyśpiewy; Pieśń o cnotach Don Guido z paroma strofkami żałobnymi na śmierć jego; Pieśń górnego Duera. Piosenka dziewcząt, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 318-323. (“Estudios Hispánicos” ; 15, AUW nr 2979).
 
SAWICKI Piotr, (tłum.), PRÉVERT Jacques, Śniadanie, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 317-318. (“Estudios Hispánicos” ; 15, AUW nr 2979).
 
SAWICKI Piotr, „Literatura hiszpańska” (hasło), in: Literatura świata: literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki, red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 316-324. („Encyklopedia PWN”). - R
 
SAWICKI Piotr, „Los interbrigadistas polacos en la posguerra. Manipulaciones propagandísticas y avatares políticos”, in: Las Brigadas Internacionales: 70 años de Memoria Histórica, eds. Antonio R. Celada, Daniel Pastor García, Rosa M. López Alonso, Salamanca, Amarú Ediciones, 2007, 421-429. - R
 
SAWICKI Piotr, FIALOVÁ Irena, Literatura española 1: Esbozo histórico-literario: Selección de textos: Comentarios, Ostrava, Ostravská Univerzita v Ostravĕ. Filozofická Fakulta. Katedra romanistyki, 2007, s. 260
 
SAWICKI Piotr, „Literatura katalońska w polskich encyklopediach powszechnych i podręcznikach literatury”, in: Almanach kataloński (Katalonia-Walencja-Baleary-Andorra), pod red. Teresy Eminowicz-Jaśkowskiej, Anny Sawickiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2007, 141-170. – Biblogr. („Studia Iberystyczne ; 6). - R
 
2006
SAWICKI Piotr, „Carta de despedida”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 9-12 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916).
 
SAWICKI Piotr, „Don Quijote vence en Polonia. Correrías eslavas de un caballero manchego”, Eslavística Complutense, 6, 2006, 99-112.
 
SAWICKI Piotr, “Od Norwida do… (I) : poczet Don Kiszotów polskich (dalece niepełny)”, Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 33, 2006, 273-280.
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, “Vieil arbre d’un coup ne s’arrache. Gobelin starości zbiorową wyobraźnią czterech narodów spleciony”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 127-138 („Romanica Wratislaviensia”, LIII, (AUW nr 2848)
 
2005
SAWICKI Piotr, FIALOVÁ Irena, Dêjiny ŝpanêlské literatury 1. Text pro distanĉni vzdêláváni, Ostrava, Ostravská Univerzita, 2005, s. 177 (podręcznik i analogia tekstów w j.hiszpańskim i czeskim)
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, “Starość nie starość? Problemy trzeciego wieku w paremiach języków romańskich i słowiańskich”, in: Parémie národu slovanskych II, Ostrava, Ostravská univerzita Ostrava, 2005, 235-245.
 
SAWICKI Piotr, “Polszczyzna czeskim podszyta. O polskojęzycznej części Mudroslovi národu slovanského ve přislovich Frantiŝka Ladislava Čelakovskiego”, Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R.31, 2005, 33-38.
 
SAWICKI Piotr, “Autorretrato colecyivo de la generación de la Falange: entre el testimonio y el mito literario”, in: El retrato en la literatura, eds. Kateřina Drsková, Helena Zbudilová, České Budêjovice, Bohemo Budvicium, 2005, 95-114 (“Opera Romanica” 6.)
 
SAWICKI Piotr, hasła (m.in.Valle-Inclán Ramón María, Vega Carpio lope Félix de), in: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, PWN, 2004, t. XXVIII.
 
2004
ZIARKOWSKA Justyna, SAWICKI Piotr, AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, BUTIÑÁ JIMÉNEZ Julia, (red.), Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 312 s.(“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).
 
SAWICKI Piotr, “La voz de los vencidos : narrativa prorrepublicana en la España franquista”, in: Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiña Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 23-26 (“Estudios Hispánicos” XII, AUW nr 2752).
 
SAWICKI Piotr, AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, “Publicaciones del profesor Roberto Mansberger Amorós”, in: Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 19-22 (“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).
 
SAWICKI Piotr, “Curriculum académico y profesional abreviado del profesor Roberto Mansberger Amorós”, in: Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 19-22 (“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).
 
SAWICKI Piotr, “Hispanismo polaco en el cambio de los milenios”, Paralelo 50, 1, 2004, 44-55.
 
SAWICKI Piotr, “Los vaivenes del hispanismo polaco (II): docencia universitaria, investigaciones, publicaciones”, Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos, 3, 2004, 11-34 /Universidad de Granada/.
 
SAWICKI Piotr, “Między sierpem i młotem a swastyką (1936-1945): nowy paralelizm hiszpańsko-polski?”, Studia polsko-hiszpańskie: wiek XX, red. Jan Kieniewicz, Warszawa 2004, 51-71.
 
SAWICKI Piotr, “Hispanistyka polska – wczoraj i dziś (streszczenie wykładu wygłoszonego w ramach Wszechnicy Oddziału PAN we Wrocławiu), Nauka wrocławska, nr 3-4, marzec-kwiecień, 2004, 5-8.
 
SAWICKI Piotr, hasła (m.in. Pérez Galdós Benito, Quevedo y Villegas Francisco Gómez de, Sender Ramón José), in: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, PWN, 2004, t. XX-XXIV.
 
SAWICKI Piotr, „Czy hiszpańskie przysłowia są przetwarzalne? Uwagi nie tylko warsztatowe przykładami okraszone”, Studia iberystyczne, 3, red. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, Ewa Nawrocka, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2004, 231-255.
 
2003
SAWICKI Piotr, “Girgonella, ¿Cronista o intérprete? La guerra civil española desde una perspetiva histórica y moral”, Romanistické Studie. Studia Romanistica, 3 (209), 2003, 155-168. /Ostrava/
 
SAWICKI Piotr, “Presentación del volumen”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 9-10 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
SAWICKI Piotr, “Los comentaristas polacos de la España romántica: apuntes sobre una hispanofilia eslava que se expresó en francés”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 62-74 (“Estudios Hispánicos” XI). 2
 
SAWICKI Piotr, „Los vaivenes del hispanismo polaco (I): Inicios, desarrollo, expansión”, Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos, 2, 2003, 9-18 /Universidad de Granada/
 
SAWICKI Piotr, „Hiszpańskie lata” Pani Gabrieli”, Dekada Literacka, 7/8 (199/200), 2003, 115-118.
 
SAWICKI Piotr, „Polonica w mudrosloví národu slovanského ve příslovích”, in: Parémie národů slovanskych. Sborník příspĕvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. vyročí úmrtí F.L.Čelakovského a vydání jeho „Mudroslovi”, Ostrava, Ostravská univerzita Ostrava, 2003, 27-33.
 
SAWICKI Piotr, „Política y lenguaje. Unidad: concepto obsesivo de la propaganda franquista, in: Actas – IV Coloquio Internacional. Análisis del Discurso y Lenguaje Político de las Lenguas Románicas (Bratislava 12 de diciembre de 2002), Bratislava-Wien, 2003, 79-90.
 
SAWICKI Piotr, SMIČEKOVÁ Jitka, “Trzy ćwierci do śmierci, czyli ostrawskie stereotypy kulturowe i językowe słowem polskim przez Jaromira Nohavicę wyłożone”, in: Między oryginałem a przekładem, VIII: Stereotyp i przekład, red. Urszula Kropiwiec, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2003, 195-209
 
SAWICKI Piotr, hasła (m.in. Machado y Ruiz Antonio), in: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, PWN, 2003, t. XVI
 
2002
SAWICKI Piotr, „Entre el rechazo y la admiración. La España de Carlos V y de Felipe II vista por los polacos”, Studia Romanistica /Ostrava/, 2, 2002, 93-101.
 
SAWICKI Piotr, „Esvástica versus hoz y martillo: ¿nuevo paralelismo hispano-polaco?. La contienda ‹incivil› de 1936-1939 a los ojos de los comentaristas de Polonia y sus interlocutores españoles”, in: España y el mundo eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingüísticas, interlocutores españoles”, (coord.) PRESA GONZÁLEZ Fernando, Madrid, GRAM Ediciones, 2002, 151-169.
 
SAWICKI Piotr, GŁOWICKA Monika, AUGUST Agnieszka i MARHALL Agnieszka (coordinadores), Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 292ss. (“Estudios Hispánicos” X).
 
SAWICKI Piotr, “España y los países de la Europa Centro-Oriental: una ojeada retrospectiva sobre los simposios internacionales de hispanistas y eslavistas centroeuropeos (1991-2002)”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, , coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 221-229 (“Estudios Hispánicos” X).
 
SAWICKI Piotr, “Presentación del volumen”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 11-12 (“Estudios Hispánicos” X).
 
SAWICKI Piotr, hasła [m.in. Clarín, Delibes Miguel, galicujska literatura, Jimenez Juan Ramón, literatura hiszpańska], in: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, t. VI-XII.
 
SAWICKI Piotr, „Wspomnienie (1904-1992). Anna Nikliborc”, Gazeta Dolnośląska, 23 październik 2002, 11.
 
SAWICKI Piotr, PABISIAK Magdalena, SMICEKOVA Jitka, “...la burra no quierre. Refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas polaca y checa (II)”, Eslavística Complutense, 2, 2002, 219-242.
 
2001
SAWICKI Piotr, “Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romántica polaca de expresin francesa¨, in: Melanges de littérature et langues romanes offerts à Jerzy Falicki, red. Marek Kęsik, Lublin, UMCS, 2001, 133-144.
 
SAWICKI Piotr, Las plumas que valieron por pistolas. Las letras en pugna con la historia reciente de España, coordinadora Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, 224 s. („Estudios Hispánicos” IX).
 
SAWICKI Piotr, hasła (m.in. Ayala Francisco, Azorín, Baroja Pío, Blasco Ibáñez Vicente, Calderón de la Barca Pedro, Casanova-Lutosławska Zofia, Cela Trulock José, Cernuda Luis, Cervantes Saaverda Miguel, Clarín), in: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, PWN, 2001, t. II-VI.
 
SAWICKI Piotr, PABISIAK Magdalena, SMICEKOVA Jitka, “Ante el cuadal refranístico español. ¿Traducir o imitar?”, in: III Coloquio Internacional. Tendencias y posibilidades de la hispanística actual, Bratislava-Wien, AnaPress-Institut für Romanistik, 2001, 119-134.
 
SAWICKI Piotr, PABISIAK Magdalena, SMICEKOVA Jitka, “Cuando el asno puede... refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas polaca y checa”, Eslavística Complutense, I, 2001, 13-37.
 
2000
SAWICKI Piotr, [hasła do encyklopedii (m.in. Alemán Mateo)], in: Wielka Encyklopedia PWN, t.1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
 
SAWICKI Piotr, “Nota edytorska”, in: G. A. Bécquer, Leyendas y cartas literarias. Legendy i listy literackie, Wrocław, Wydawnictwo Wacław Bagiński, 2000, 175-177.
 
SAWICKI Piotr, “Nota edytorska”, in: Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość, Wrocław, Wydawnictwo Wacław Bagiński, 2000, 124-126.
 
SAWICKI Piotr, “Presentación del volúmen”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, („Estudios Hispánicos “VIII).
 
SAWICKI Piotr, PABISIAK Magdalena, TRUP Ladisalv, SMICEKOVA Jitka, “Del refranero español al refranero eslavo. Equivalentes polacos, eslovacos y checos de los refranes españoles en lengua castellana”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, Anna Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 261-295 („Estudios Hispánicos” VIII).
 
SAWICKI Piotr, SAWICKA Anna, „Entre Aproximaciones e Itinerarios. Publicaciones periódicas de hispanista polacos”, in: Tendencias y posibilidades de la hispanística actual. II Coloquio Internacional, Bratislava-Wien, Anapress-Institut für Romanistik, 2000, 45-54.
 
SAWICKI Piotr, (rec.) Barteček I., Reska J., (red.), České země a Španělsko. Z dějin česko-španĕlských vztahu, Ostrawa, 1996. Estudios Hispánicos, VIII, 2000, 141-145.
 
1999
SAWICKI Piotr, “Una tradición disctontinua. Realciones literarias hispano-polacas”, in: I Coloquio Internacional. ¿Qué es la cultura en la tradición española e hispanoamericana?, Bratislava-Wien, Letra/Institut für Romanistik, 1999, 53-66.
 
SAWICKI Piotr, “Colaboradors de este volumen. Datos recogidos por Piotr Sawicki”, in: Lenguas iberorrománicas y eslavas. Estudios contrastivos, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 167-169 (“Estudios Hispánicos VII”).
 
1998
SAWICKI Piotr, [hasła dotyczące pisarzy hiszpańskich i katalońskich], in: Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, wyd. II zmienione i wyd. II zmienione i rozszerzone, Warszawa, PWN, 1998, s.[odpowiednio] 64-65, 212, 355-356, 359
 
1997
SAWICKI Piotr, “Wstęp”, in: Juan Ramón Jiménez, Srebroń i ja, Wrocław, Wydawnictwo Wacław Bagiński, 1997, 2-18.
 
SAWICKI Piotr, [biogramy współczesnych pisarzy hiszpańskich], in: Leksykon pisarzy świata: XX wiek, Warszawa, Fundacja „Literatura Światowa”, 1997, s. [odpowiednio] 47-48, 59-60, 86-87, 410-411, 411-412, 416-417, 427-428, 531, 551-552, 565 – 566.
 
SAWICKI Piotr, „Polskie pereggrynacje osiałka z Moguer”, Odra, 1, 1997, 62-65.
 
SAWICKI Piotr, (wstęp, noty biograficzne autorów, bibliografia), in: TUŇÓN DE LARA Manuel, VALDEÓN BARUQUE Julio, DOMINGUEZ ORTIZ Antonio, Historia Hiszpanii, Kraków, Universitas, 1997.
 
1996
SAWICKI Piotr, „Podróż po Hiszpanii Jana Stelli-Sawickiego: hiszpańskie korespondencje Wasilija Botkina w XIX-wiecznym polskim przebraniu”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 349-366 (“Romanica Wratislaviensia” XLI).
 
SAWICKI Piotr, “Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930”, oprac., wstęp Piotr Sawicki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, s. 523.
 
SAWICKI Piotr, “Pasión patriótica, pasión destructora. La idea de España y su contexto político y humano en la prosa militante de años 1936-1939”, Estudios Hispanicos, V, 1996, 85-106.
 
SAWICKI Piotr, “Od Rasy do Polowania. Kino hiszpańskie wobec wojny domowej”, Studia Filmoznawcze, XVII, 1996, 227-258.
 
SAWICKI Piotr, “El Simposio Internacional Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico y su circunstancia”, in: Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico, red. Teresa Eminowicz, Kraków, 1996, 9-10.
 
SAWICKI Piotr, [hasła encyklopedyczne], in: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 
SAWICKI Piotr, ZAKĘS Beata, “Cartas sobre España de Vasilii Petróvich Botkin y Viaje a través de España de Jan Stelle Sawicki: En la pista de un plagio literario”, in: Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico, red. Teresa Eminowicz, Kraków, 1996, 105-110.
 
SAWICKI Piotr, “El Trovador, zapomniany klejnot hiszpańskiego dramatu romantycznego”, Program teatralny do Trubadura G. Verdiego, Teatr Wielki, Poznań, 1996, 10-17.
 
1995
SAWICKI Piotr, “Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie : Los polacos y los españoles. Hombres, viajes, ideas” , Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, s.175 (“Estudios Hispánicos” III).
 
SAWICKI Piotr, “Z romanistycznego sztambucha”, Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego”, IV, 1995, 219-249.
 
SAWICKI Piotr, “Espero morir despacio... El rito de la muerte en el ideario colectivo de Falange”, España Contemporánea. Revista de Literatura y Cultura, VIII, 1995, 1, (The Ohio State University, Columbus, OH, USA), 69-80.
 
SAWICKI Piotr, (rec.), GRUDZIŃSKA Grażyna, (Re)escritura de la historia. La novela histórica hispanoamericana en el siglo XX, Warszawa 1994, s...., Zagadnienia Rodzajów Literackich,1-2, 1995, 126-129.
 
SAWICKI Piotr, [hasła dotyczące pisarzy hiszpańskich i katalońskich], in: Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s.[odpowiednio] 64-65, 212, 355-356, 359, 466, 468, 484, 546, 565, 602.
 
SAWICKI Piotr, [hasła encyklopedyczne], in: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. [odpowiednio] 97, 297, 311, 362, 485, 632-633.
 
1993
SAWICKI Piotr, “La España del Cambio: Selección de textos periodísticos sobre la España actualual”, wybór, oprac. Piotr Sawicki, Warszawa, Wydawnictwa Naukowe PWN, 1993, s. 463.
 
SAWICKI Piotr, “Między dwoma totalizmami. Hiszpańska wojna domowa 1936-1939 w oczach jej polskich świadków”, Ruch Literacki, XXXIV, 1993, 1-2, 109-126.
 
SAWICKI Piotr, “Zamiast wstępu”, in: ZAKĘS Beata, Gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki..., Wrocław, Copyright by Beata Zakęs, 1993, 5-6.
 
SAWICKI Piotr, [biogramy współczesnych pisarzy hiszpańskich], in: Leksykon pisarzy świata: XX wiek, Suplement, Warszawa, Fundacja „Literatura Światowa”, 1993, s. [odpowiednio] 30, 141, 170-171, 175.
 
1987
SAWICKI Piotr, “El concepto de Unidad en la propaganda franquista. Notas para la historia de una obsesión (1937-1962)”, Romanica Wratislviensia, XXVII, 1987, 223-231.
 
1975
SAWICKI Piotr, „Literatura na opak wywrócona”, Literatura na świecie, 2(46), 1975, 358-370.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)