Studia magisterskie

Studia magisterskie

Kierunek/specjalność: Filologia hiszpańska

Studia: drugiego stopnia

Forma: stacjonarne

 

Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 

ZASADY REKRUTACJI 2017/2018

Na studia będą przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej, a następnie absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich  innej filologii niż hiszpańska pod warunkiem znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się dyplomem filologii hiszpańskiej, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem innej filologii. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej wymagana będzie znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Sprawdzian zaliczony na poziomie 60% uznaje się za zdany. Osoby posiadające dyplom DELE Nivel C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

Dyplom zagraniczny

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjackim w zakresie filologii hiszpańskiej lub równoważnym. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ich znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w zakresie filologii hiszpańskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.


Harmonogram rekrutacji 

  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 1 kwietnia 2017
  • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 17 września 2017
  • Postępowanie rekrutacyjne (konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) 18, 19, 20 września 2017
  • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 14, 15, 18, 19, 20 września 2017
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia 21 września 2017

 

Przyjmowanie dokumentów (dyżury sekretarza Komisji Rekrutacyjnej) w dniach 14-20 września 2017, godz. 10-12, pok. 3.10.

Test kompetencji językowych dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej: 20 września 2017 r., godz. 12.30, sala 3.2 Instytut Filologii Romańskiej pl. Nankiera 4, Wrocław.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w zakresie filologii hiszpańskiej: 20 września 2017 r., godz. 12.30, sala 3.2 Instytut Filologii Romańskiej pl. Nankiera 4, Wrocław.

 

 

Wymagane dokumenty

 

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;

kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;

kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

jednej fotografii (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe)*;

zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;

kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

jednej fotografii (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe)*;

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:

potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;

*Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG, 

Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

zdjęcie elektroniczne musi być identyczne z fotografią dostarczoną do Uczelni razem z pozostałymi dokumentami (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe);

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdziłaby Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan, w przypadku ich osobistego złożenia. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów. Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Adres i nr telefonu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Instytut Filologii Romańskiej

pl. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

pokój 3.10, tel. (71) 375 26 17

Skład komisji:

Przewodnicząca

dr hab. Marcin Kurek

 marcin.kurek@uwr.edu.pl

 Tel. (71) 375 27 50

Wiceprzewodnicząca

dr Monika Grabowska

 monika.grabowska@uwr.edu.pl

Tel. (71) 375 26 96

 

 

Egzaminator

dr José Luis Losada Palenzuela

jose-luis.losada@uwr.edu.pl

 Tel. (71) 375 27 50

 

 

Sekretarz komisji

dr Joanna Kotowska

 joanna.kotowska@uwr.edu.pl

 Tel. (71) 375 26 17

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)