Studia licencjackie

REKRUTACJA 2015/2016

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2015/16 wynosił 144,6 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 177,8 pkt.

REKRUTACJA 2016/2017

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2015/16 wynosił 152,7 pkt.

Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 158,9 pkt.

REKRUTACJA 2017/2018

Kierunek studiów: Filologia hiszpańska
Forma studiów: stacjonarne
Struktura studiów: studia pierwszego stopnia

Limit miejsc: 62 (w tym 3 miejsca dla osób z tzw. starą maturą)

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka hiszpańskiego.

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 reguluje uchwała nr 74/2016 Senatu UWr wraz z późniejszymi zmianami.

Procedury zostały też opisane w Vademecum Kandydata , gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

KANDYDACI Z TZW. „NOWĄ MATURĄ”

Informacje na temat rekrutacji dla kandydatów z tzw. „nową maturą” dostępne są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

KANDYDACI Z TZW. „STARĄ MATURĄ”

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu wstępnego. Egzamin jest pisemny, ma charakter testu i składa się z dwóch części. Część pierwsza, której wynik stanowi 90% ogólnej oceny, to egzamin z języka polskiego. Kandydat otrzymuje tekst literacki bądź eseistyczny w języku polskim związany z tematyką hispanistyczną i załączone do niego pytania pozwalające ocenić jego kompetencje filologiczne, a w szczególności umiejętność analizy tekstu pisanego. Część druga egzaminu, której wynik stanowi 10% ogólnej oceny, jest to test z języka hiszpańskiego pozwalający ocenić podstawowe kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka hiszpańskiego. Egzamin uznaje się za zdany po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 60% zawartych w teście pytań, przy czym niezaliczenie części drugiej egzaminu (znajomość języka hiszpańskiego) nie eliminuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Na studia zostaną przyjęci kandydaci w ramach ustalonego limitu miejsc.

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania sie językiem polskim, znajomość języka hiszpańskiego, ogólną wiedzę humanistyczną oraz predyspozycje do studiowania na kierunku filologicznym. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie tej rozmowy (przydzielanych za jej poszczególne elementy) wynosi 200, co pozwala na umieszczenie danej osoby na liście rankingowej wspólnej dla wszystkich kandydatów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla obywateli polskich oraz krajów Unii Europejskiej, legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski:

7 lipca 2017, godz. 12:00, s. 4.8 (III piętro)

Egzamin dla kandydatów ze starą maturą:

7 lipca 2017, godz. 12:00, s. 4.8 (III piętro)

 


Adres i nr telefonu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej :

Instytut Filologii Romańskiej
pl. bpa Nankiera 4, 50-140 Wrocław
pokój 2.7, tel. 71 375 24 36

Sekretarz komisji :

dr Agata Draus-Kłobucka ( agata.draus-klobucka@uwr.edu.pl, w godzinach konsultacji oraz dyżurów tel. 71 375 24 36)

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
w terminie składania kompletu dokumentów (pokój 2.7)

TURA I:

12.07. godz. 16:00-18:00
13.07. godz. 10:00-12:00
14.07. godz. 10:00-12:00
17.07. godz. 10:00-12:00

TURA II:

19.07. godz. 17:00-18:00
20.07. godz. 10:00-11:00
21.07. godz. 10:00-11:00

TURA III:

25.07. godz. 10:00-11:00
26.07. godz. 10:00-11:00

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)