Studia licencjackie

REKRUTACJA 2017/2018

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2017/18 wynosił 165 pkt.

REKRUTACJA 2016/2017

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2016/17 wynosił 152,7 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 158,9 pkt.

REKRUTACJA 2015/2016

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2015/16 wynosił 144,6 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 177,8 pkt.

 

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka hiszpańskiego.
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 reguluje uchwała nr 73/2017 Senatu UWr.
Procedury zostały też opisane w Vademecum Kandydata, gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

 

KANDYDACI Z TZW. „NOWĄ MATURĄ”

Informacje na temat rekrutacji dla kandydatów z tzw. „nową maturą” dostępne są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 

KANDYDACI Z TZW. „STARĄ MATURĄ”

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu wstępnego. Egzamin jest pisemny, ma charakter testu i składa się z dwóch części. Część pierwsza, której wynik stanowi 90% ogólnej oceny, to egzamin z języka polskiego. Kandydat otrzymuje tekst literacki bądź eseistyczny w języku polskim związany z tematyką hispanistyczną i załączone do niego pytania pozwalające ocenić jego kompetencje filologiczne, a w szczególności umiejętność analizy tekstu pisanego. Część druga egzaminu, której wynik stanowi 10% ogólnej oceny, jest to test z języka hiszpańskiego pozwalający ocenić podstawowe kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka hiszpańskiego. Egzamin uznaje się za zdany po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 60% zawartych w teście pytań, przy czym niezaliczenie części drugiej egzaminu (znajomość języka hiszpańskiego) nie eliminuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Na studia zostaną przyjęci kandydaci w ramach ustalonego limitu miejsc. Termin egzaminu wstępnego zostanie podany przed 30 marca 2018 r.

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania sie językiem polskim, ogólną wiedzę humanistyczną oraz predyspozycje do studiowania na kierunku filologicznym. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany przed 30 marca 2018 r.
 


Adres i nr telefonu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej :

Instytut Filologii Romańskiej
pl. bpa Nankiera 4, 50-140 Wrocław
pokój 2.7, tel. 71 375 24 36

Sekretarz komisji :

dr Łukasz Smuga (lukasz.smuga@uwr.edu.pl, tel. 71 375 24 36 - w godzinach konsultacji oraz dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
w terminie składania kompletu dokumentów zostaną podane przed 30 marca 2018.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)