Studia dzienne, italianistyka

Sekretarz komisji: dr Aleksander Wiater (aleksander.wiater@uwr.edu.pl)

Adres i telefon Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

tel. +48 71 375 27 48 (w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: terminarz poniżej)

ZASADY REKRUTACJI
O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka włoskiego.
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 reguluje uchwała nr 74/2016 Senatu UWr z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum kandydata na studia w UWr., gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Internetowa rejestracja kandydatów (IRKa) - link do strony

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2016/17 wynosił: 158,6 punktów.
Limit przyjęć w rekrutacji 2017/18 na specjalność Italianistyka wynosi: 25 osób, w tym 2 miejsca dla osób z tzw. starą maturą.

KANDYDACI Z TZW. „NOWĄ MATURĄ”:
Informacje na temat rekrutacji dla kandydatów z tzw. „nową maturą” dostępne są na stroniehttp://www.rekrutacja.uni.wroc.pl

KANDYDACI Z TZW. „STARĄ MATURĄ”
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu wstępnego. Egzamin jest pisemny, ma charakter testu i składa się z dwóch części. Część pierwsza, której wynik stanowi 90% ogólnej oceny, to egzamin z języka polskiego. Kandydat otrzymuje tekst literacki bądź eseistyczny w języku polskim związany z tematyką włoską i załączone do niego pytania pozwalające ocenić jego kompetencje filologiczne, a w szczególności umiejętność analizy tekstu pisanego. Część druga egzaminu, której wynik stanowi 10% ogólnej oceny, jest to test z języka włoskiego pozwalający ocenić podstawowe kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka włoskiego. Egzamin uznaje się za zdany po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 60% zawartych w teście pytań, przy czym niezaliczenie części drugiej egzaminu (znajomość języka włoskiego) nie eliminuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Na studia zostaną przyjęci kandydaci w ramach ustalonego limitu miejsc.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ:
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim na poziomie wystarczającym do aktywnego uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich odbywających się w tym języku, umiejętność formułowania spójnej wypowiedzi oraz zainteresowania humanistyczne kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 1 kwietnia 2017
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 6 lipca 2017
3 Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) * 7, 10 lipca 2017

I tura
4 Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 11 lipca 2017
5 Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 11 lipca 2017
6 Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 12, 13, 14, 17 lipca 2017
7 Ogłoszenie I listy przyjętych na studia 18 lipca 2017

II tura
1 Ogłoszenie II listy do przyjęcia 18 lipca 2017
2 Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 18 lipca 2017
3 Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 19, 20, 21 lipca 2017
4 Ogłoszenie II listy przyjętych na studia 24 lipca 2017

III tura
1 ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc 24 lipca 2017
2 Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 25, 26 lipca 2017
3 Ogłoszenie III listy przyjętych na studia do 27 lipca 2017

Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania kompletu dokumentów (pokój 3.4):
TURA I:
12.07. godz. 16:00-18:00
13.07. godz. 10:00-12:00
14.07. godz. 10:00-12:00
17.07. godz. 10:00-12:00

TURA II:
19.07. godz. 17:00-18:00
20.07. godz. 10:00-11:00
21.07. godz. 10:00-11:00

TURA III:
25.07. godz. 10:00-11:00
26.07. godz. 10:00-11:00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski:
7 lipca 2017, godz. 10:30, s. 4.8 (III piętro)
Egzamin wstępny dla kandydatów ze starą maturą:
7 lipca 2017, godz. 10:30, s. 4.8 (III piętro)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)