Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (magisterskie) na filologii hiszpańskiej

Kierunek/specjalność: Filologia hiszpańska

Studia: drugiego stopnia

Forma: niestacjonarne

ZASADY REKRUTACJI 2015/2016

Podstawą sporządzenia listy rankingowej będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów. Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu, będą przyjmowani absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków humanistycznych lub artystycznych.

Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające dyplom Diploma de Español Nivel B2 (dawniej Intermedio) zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)