Program EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych

The European Graduate Placement Scheme (EGPS)

http://www.e-gps.org/

 

logo

Informacje ogólne o programie

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 8 października 2014 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, a konkretnie trzy jego instytuty (w porządku alfabetycznym):

 - Instytut Filologii Angielskiej

- Instytut Filologii Germańskiej

- Instytut Filologii Romańskiej

 

został przyjęty jako partner stowarzyszony (associate partner) do europejskiego projektu o nazwie:

„Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych /

the European Graduate Placement Scheme” (akronim EGPS)

 

Program Europejskich Studenckich Praktyk Zawodowych jest wynikiem starań prowadzonych przez Skills CfA (koordynator projektu, Londyn) we współpracy z Uniwersytetem Salford (Wielka Brytania), Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) oraz Uniwersytetem Mainz w Germersheim (Niemcy). Te cztery uczelnie są zarazem założycielami i członkami zasadniczymi projektu (core members).

Program realizowany jest w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie (Erasmus) / Lifelong Learning Programme" i jest  wspierany przez European Union of Associates of Translation Companies (EUATC) oraz brytyjski Institute of Translation and Interpreting (ITI), które reprezentują Dostawców Usług Tłumaczeniowych.

Program, stworzony w celu utworzenia europejskiego modelu praktyk zawodowych w branży tłumaczeniowej, prezentuje ustrukturyzowany, bazujący na pracy, profil nauczania w ramach programów studiów magisterskich w dziedzinie tłumaczenia w Europie. Model ten umożliwia studentom zdobycie doświadczenia w środowisku zawodowym w języku oraz kulturze innej niż ich własna.

 

Projekt ten jest skierowany do studentów

pierwszego i drugiego roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

realizujących specjalizacje tłumaczeniowe,

w ramach kierunków:

filologia angielska, filologia germańska, filologia francuska i filologia hiszpańska,

studiujących w Instytucie Filologii Angielskiej, w Instytucie Filologii Germańskiej lub w Instytucie Filologii Romańskiej,

którzy mogą wyjechać w wakacje 2016

na zagraniczne praktyki Erasmus+.

 

Na filologii angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej praktyki te zastępują obowiązkowy przedmiot praktyk zawodowych (na filologii germańskiej - nie).

Zalecanym czasem wyjazdu jest okres 2-3 miesięczny (min. 2 miesiące) w miesiące wakacyjne 2016; termin może zachodzić na czerwiec 2016 lub ewentualnie na październik 2016 (od października 2016 będzie już finansowanie z kolejnej puli praktyk Erasmus+); chodzi o to, aby studenci nie tracili semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 lub semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017.

 

 

Spotkania informacyjne i kontakt

Pierwsze spotkanie informacyjne dla studentów odbyło się we wtorek, 28 października 2014, o godzinie 17:00, w budynku Instytutu Filologii Romańskiej (Plac Biskupa Nankiera 4, Wrocław), aula 2.2.

Drugie spotkanie informacyjne dla studentów odbyło się we wtorek, 2 grudnia 2014, o godzinie 16:46, w budynku Instytutu Filologii Germańskiej (Plac Biskupa Nankiera 15, Wrocław), sala 219.

Więcej informacji o projekcie tutaj: www.e-gps.org

Można kierować zapytania w sprawie tego projektu do:

- dr Anny Kuźnik (koordynator projektu EGPS po stronie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Romańskiej): Anna.Kuznik@uwr.edu.pl

Godziny konsultacji i ewentualne nieobecności podane tutaj:

Anna Kuźnik

Wydarzenia w ramach programu EGPS

- Seminarium (czwarte) na temat "Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych", tzw. Career Day, współorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Wrocławski, wtorek 03/11/2015, Kraków [w przygotowaniu].

- Seminarium (trzecie) na temat "Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych", tzw. Career Day, zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 25/11/2014, ul. Krupnicza, Audytorium Maximum, sala wystawowa A, Kraków.

Program do pobrania tutaj: [plik word]

- Networking Day, Universitat Autònoma de Barcelona, 05-06/02/2015.

Program do pobrania tutaj: [plik word]

- Warsztaty "Experiential Learning in Translator Education", prowadzący Don Kiraly, University College London, 13/05/2015.

Program do pobrania tutaj: [plik word]

Procedura postępowania

Studenci zdecydowani na wzięcie udziału w programie EGPS powinni przesłać do Wydziałowego Koordynatora programu EGPS, dr Anny Kuźnik (IFR, Anna.Kuznik@uwr.edu.pl ) wiadomość elektroniczną, z akronimem EGPS w temacie wiadomości, podając następujące informacje:

- pełne imię i nazwisko

- Instytut, kierunek, rok i poziom studiów, numer indeksu

- adres poczty elektronicznej

Na podstawie tych informacji Wydziałowy Koordynator zgłasza danego studenta do bazy danych, w której są zamieszczone oferty praktyk. Zgodnie ze wskazówkami w tej bazie danych, student wysyła do wybranych firm tłumaczeniowych prośbę o przyjęcie go na praktyki, dołączając życiorys (w dziale tej strony internetowej "Dokumentacja do pobrania", poniżej, można zapoznać się z modelami CV Europass). Firma może chcieć przeprowadzić z kandydatem wywiad lub test tłumaczeniowy. Następnie zostanie podpisana odpowiednia dokumentacja zgodna z wymogami programu EGPS (umowa trójstronna, itp.).

 

Kiedy student będzie już miał pewność, która firmą tłumaczeniowa go przyjmie, powinien niezwlocznie rozpocząć starania o finansowanie z programu zagranicznych praktyk Erasmus+ w Biurze Współpracy Międzynarodowej UWr (nie należy tego odkładać do okresu tuż przed przewidywanym wyjazdem).

Pod koniec zrealizowanych praktyk tłumaczeniowych za granicą, student powinien sporządzić tzw. Porfolio (do pobrania w dziale z dokumentacją) i przesłać do Koordynatora Wydziałowego, dr Annie Kuźnik.

 

UWAGA 1: Kraj wyjazdu niekoniecznie musi zawężać pary języków, w których student będzie pracował w firmie tłumaczeniowej, np. student może wyjechać ostatecznie do Francji, ale wykonywać tłumaczenia w parze językowej z językiem niemieckim. Jest to dość mało prawdopodobne, ale niewykluczone.

 

UWAGA 2: Student może również wykorzystać znane mu i dosptępne już teraz firmy tłumaczeniowe za granicą. W tym celu najlepiej wysłać tej firmie broszurę informacyjną w języku angielskim i zapytać, czy ta firma akceptuje warunki programu EGPS. W tym wypadku, student omija etap wyszukiwania dla niego firmy przez kierownika projektu w Londynie. Jest od razu podpisywana dokumentacja programu EGPS i student może już starać się o finansowanie z zagranicznych praktyk Erasmus+ w BWM UWr.

 

Dokumenty do pobrania

1. Broszura informacyjna w języku polskim: [plik pdf do pobrania tutaj]

2. Broszura informacyjna w języku angielskim: [plik pdf do pobrania tutaj]

3. Standardy zawodowe w programie EGPS, w języku angielskim: [plik pdf do pobrania tutaj]

4. Umowa trójstronna (zagraniczny dostawca usług tłumaczeniowych, student, koordynator wydziałowy) o praktyki w programie EGPS, w języku angielskim: [plik word do pobrania tutaj]

5. Schemat organizacji pracy (dla studenta, koordynatora wydziałowego i firmy tłumaczeniowej), w języku angielskim: [plik word do pobrania tutaj]

6. Wskazówki do sporządzenia Porfolio studenta (sprawozdania studenta) po zrealizowaniu praktyk: [plik word do pobrania tutaj]

7. Wzory CV w różnych językach (Europass): https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

8. Materiały pomocne do napisania CV w języku angielskim (najlepiej wkleić link do przeglądarki):

http://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm http://www.kent.ac.uk/careers/cv/coveringletters.htmhttps://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspxhttp://careers.theguardian.com/covering-letter-exampleshttps://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 

9. Materiały pomocne do napisania CV w języku francuskim (najlepiej wkleić link do przeglądarki):

http://www.lecafedufle.fr/cv-fle/

10. Korektory on-line do sprawdzania języka francuskiego:

http://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/

http://www.cordial-enligne.fr/

http://www.scribens.fr/

http://bonpatron.com/

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)