Filologia francuska i hiszpańska

Polski

Praktyki zawodowe 2020/2021: filologia francuska (mgr, II FM) i hiszpańska (mgr, II HM)

Zasady funkcjonowania praktyk zawodowych

1. Praktyki zawodowe są obowiązkowym przedmiotem w semestrze letnim, na II roku uzupełniających studiów magisterskich na specjalności filologia francuska i filologia hiszpańska, niezależnie od specjalizacji. Odpowiadają 2 punktom kredytowym ECTS. Trwają 120 godzin. Mogą być rozłożone w trakcie trwania wakacji lub roku akademickiego i powinny być zakońone do końca maja każdego roku akademickiego.

 

2. Muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Kuźnik; patrz: "Konsultacje" w zakładce "Pracownicy"), a na koniec zatwierdzone i wpisane przez niego do systemu USOS.

 

3. Przedmiot "Praktyka zawodowa" (niepedagogiczna) jest zaliczany przez opiekuna praktyk zawodowych. Opiekun wpisuje zaliczenie i ocenę do systemu USOS pod koniec semestru letniego na II roku uzupełniających studiów magisterskich. Przedmiot "Praktyka zawodowa" jest aktywny w systemie USOS dla II roku (mgr) filologii francuskiej i hiszpańskiej tylko w semestrze letnim. Praca wykonywana w ramach praktyk nie powinna kolidować z zajęciami na uczelni; powinna być wykonywana w czasie wakacji lub/oraz w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych w trakcie trwania roku akademickiego.

 

4. Praktyki zawodowe muszą odpowiadać kierunkowi studiów: student powinien mieć ciągły i urozmaicony kontakt z językiem francuskim lub hiszpańskim (lub/oraz z innymi językami romańskimi, których się uczy) lub/oraz wykonywać takie czynności, w których użyje zdobytą wiedzę na temat języka i kultury studiowanych krajów.

 

5. Praktyki zawodowe są traktowane jako forma nauki i nie podlegają Kodeksowi Pracy. Wynagrodzenie dla studenta lub inne formy gratyfikacji za przepracowane 120 godzin ze strony pracodawcy są dobrowolne.

 

6. Student sam szuka miejsca swoich praktyk (tzw. kontakt własny studenta) i jest odpowiedzialny za ich realizację. Wtedy student przekazuje opiekunowi praktyk zawodowych program praktyk oraz dane kontaktowe firmy lub stowarzyszenia, aby ten mógł ustalić szczegóły tych praktyk i podpisać odpowiednią umowę o praktyki (z Zarządzenia 115/2013). Trzeba przekazać te dane opiekunowi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, przed przewidywaną datą rozpoczęcia praktyk. Student może też skorzystać z miejsc praktyk zawodowych koordynowanych przez Instytut Filologii Romańskiej/Wydział Filologiczny (informacja o tych miejsach praktyk jest dostępną pod belką "Praktyki koordynowane przez IFR"). Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i na czas jej trwania, student jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas praktyki i odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu osobistym, od najniższej kwoty). Student nie może rozpocząć praktyk zawodowych bez uprzednio przygotowanej dokumentacji (ubezpieczenia, umowy, itd.).

 

7. Koordynacja praktyk zawodowych odbywa się według specjalnie ustalonego w tym celu kalendarza praktyk (do pobrania pod belką "Kalendarz praktyk zawodowych").

 

8. Opiekun praktyk zawodowych komunikuje się ze studentami głównie poprzez grupowe adresy poczty elektronicznej oraz przez USOS mail. W specjalnych okolicznościach, korzysta z prywatnego adresu poczty elektronicznej studenta, jeśli taki adres jest mu znany.

 

9. Praktyki pedagogiczne na dodatkowej specjalizacji nauczycielskiej (specjalizacja Przygotowanie do zawodu nauczyciela; mgr) są koordynowane bezpośrednio przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN). Student, który odbywa praktyki pedagogiczne w ramach spejcalizacji nauczycielskiej nie może odbywać już praktyk zawodowych, gdyż praktyki są przewidziane w programie studiów tylko jeden raz. Ocena z praktyk pedagogicznych, ustalana przez opiekuna praktyk pedagoggicznych w IFR (dr Monika Grabowska - filologia francuska, dr hab. Ewa Kulak - filologia hiszpańska) jest przepisywana do USOSA przez opiekuna praktyk zawodowych (dr Anna Kuźnik).

 

10. Zagraniczne praktyki zawodowe są realizowane tylko w ramach programu zagranicznych praktyk Erasmus+ i są koordynowane przez Instytutowych koordynatorów Erasmus+. Po zrealizowaniu tych praktyk, student może ubiegać się o ich zatwierdzenie jako przedmiot "Praktyki zawodowe" przez opiekuna praktyk zawodowych w oparciu o przedłożoną dokumentację odpowiednią dla praktyk Erasmus+. Innym sposobem na zrealizowanie zagranicznych praktyk zawodowych, to podpisanie umowy o wolontariat (wzór takiej umowy dostępny pob belką "Praktyki pozaregulaminowe"). Obydwa rodzaje praktyk zagranicznych są praktykami pozaregulaminowymi. W przypadku zaliczania zagranicznych praktyk Erasmus+, student przedkłada opiekunowi praktyk zawodowych całą dokumentację z zagranicznych praktyk Erasmus+.

 

11. Ogólną organizację praktyk zawodowych reguluje

- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25/07/2013 w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (do pobrania również pod belką "Dokumentacja ogólna");

oraz

- Zarządzenie Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06/08/2015, zmieniające Zarządzenie Nr 115/2013 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25/07/2013 w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (do pobrania również pod belką "Dokumentacja ogólna").

Rodzaje praktyk zawodowych

Zależnie od przybranego kryterium, praktyki zawodowe można podzielić na kilka rodzajów.

 

Kryterium

Rodzaj praktyki zawodowej

Nomenklatura

1. Stosunek względem UWr.

1.1. Praktyki realizowane w podmiotach gospodarczych innych niż UWr. – NIP inny niż NIP UWr.

1.1. Praktyki zewnętrzne

1.2. Praktyki realizowane w jednostkach UWr. (IFR) – NIP UWr.

1.2. Praktyki wewnętrzne

2. Podstawa prawna (dokument) do odbycia i zaliczenia praktyk

2.1. Praktyki realizowane w oparciu o umowę o praktyki między Dziekanem Wydziału Filologicznego UWr. i podmiotem gospodarczym (Załącznik do zarządzenia Rektora UWr. Nr 100/2015)

2.1. Praktyki regulaminowe, objęte programem studiów (uzgadnia się dla nich program praktyk), koordynowane przez opiekuna praktyk IFR

2.2. Praktyki lub inna działalność studenta zatwierdzane jako praktyki:

2.2.1. praktyki ogólnouczelniane podpisywane przez Biuro Karier UWr., nie objęte programem studiów

2.2.2. praktyki wewnętrzne (rodzaj 1.2.)

2.2.3. program „praktyki Erasmus+” za granicą

2.2.4. umowa o pracę

2.2.5. umowa zlecenie

2.2.6. umowa o dzieło

2.2.7. wolontariat (stowarzyszenia, podmioty non profit)

2.2.8. inna udokumentowana działalność zarobkowa studenta za granicą

2.2. Praktyki pozaregulaminowe, nie objęte programem studiów (nie uzgadnia się dla nich programu praktyk), ale zaliczane / zatwierdzane przez opiekuna praktyk IFR jako praktyki objęte programem studiów (działalność studenta zaliczana / zatwierdzana jako praktyki)

3. Źródło pierwszego kontaktu z podmiotem gospodarczym

3.1. Kontakty pochodzące od opiekuna praktyk IFR

3.1. Kontakty IFR

3.2. Kontakty pochodzące od studenta

3.2. Kontakty własne studentów

 

Najodpowiedniejszą formą praktyk zawodowych są praktyki zewnętrzne (1.1.), regulaminowe, objęte programem studiów i koordynowane przez Instytut Filologii Romańskiej/Wydział Filologiczny (2.1.). Są one wykonywane w podmiotach gospodarczych (stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach, firmach) zewnętrznych w stosunku do Uniwersytetu Wrocławskiego w oparciu o umowę między podmiotem gospodarczym a uczelnią. Za podmiot gospodarczy zewnętrzny uważa się taki podmiot, którego NIP jest inny niż NIP Uniwersytetu Wrocławskiego (NIP UWr.: 896-000-54-08). Dla podmiotów zewnętrznych, przyjęcie u siebie studentów na czas praktyk zawodowych jest najlepszym sposobem na bezpośrednie poznanie młodych, utalentowanych i rzetelnych osób, które te podmioty będą mogły zatrudnić w przyszłości, w przypadku zapotrzebowania na nowych pracowników.

 

Opiekun praktyk zawodowych może również zatwierdzić jako praktyki objęte programem studiów inne formy działalności studenta (2.2. Praktyki pozaregulaminowe):

 

- praktyki nie objęte programem studiów, wykonywane na podstawie umowy ogólnouczelnianej, podpisanej między Biurem Karier UWr. i podmiotem gospodarczym (rodzaj 2.2.1.);

- praktyki wewnętrzne czyli wykonywane w jednostkach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego (rodzaj 1.2. = 2.2.2.), szczególnie uczestnictwo studenta w pracach badawczych lub obozach naukowych (podstawa prawna: § 27 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Wrocławskim);

- praktyki wykonane za granicą w ramach programu "praktyki Erasmus+", koordynowane przez koordynatora Erasmus+ (2.2.3.);

- doświadczenie zawodowe: zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie; sformalizowana i udokumentowana działalność zarobkowa za granicą (rodzaje 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. i 2.2.8.);

- udokumentowana działalność w formie wolontariatu w podmiotach gospodarczych typu non profit (2.2.7.).

 

Aby te formy działalności studenta mogły zostać zatwierdzone przez opiekuna jako praktyki zawodowe objęte programem studiów, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 

- odpowiadać kierunkowi studiów;

- trwać min. 120 godzin;

- mieć charakter sformalizowany i udokumentowany;

- być wykonane z wynikiem pozytywnym (pozytywna opinia pracodawcy lub zwierzchnika),

 

z tym, że daty zawarte w całej dokumentacji przedłożonej przez studenta muszą być zbieżne.

 

Praktyki pedagogiczne obowiązujące na bloku nauczycielskim są koordynowane bezpośrednio przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN). Student równocześnie figuruje w systemie USOS zapisany na przedmiot "Praktyki zawodowe", ale jego ocena jest obliczana przez jego opiekuna dydaktycznego w IFR i przekazywana do wpisania w USOSIE przez opiekuna praktyk zawodowych.

Dokumentacja ogólna

Podstawowe akty regulujące to:

- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25/07/2013 w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

- Zarządzenie Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06/08/2015, zmieniające Zarządzenie Nr 115/2013 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25/07/2013 w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim. W Zarządzeniu Nr 100/2015 ważne są informacje, że nazwa podmiotu gospodarczego przyjmującego studenta na praktyki w ramach umowy uczelnianej i okres praktyk są wpisywane do systemu USOS. W tym Zarządzeniu jest też podany wzór umowy o praktyki regulaminowe (Załącznik, strony 3-4).

 

Link do ankiety dot. efektów kształcenia:

 

https://goo.gl/forms/zA4DAGVYh19ZLS2w2

 

Dokumentacja - praktyki regulaminowe

Dokumentacja wymagana w przypadku praktyk regulaminowych jest zawarta w Zarządzeniu Nr 115/2013 i Nr 100/2015 (pliki pdf do pobrania pod belką "Dokumentacja ogólna").

 

Aby stanowisko praktyk regulaminowych zostało studentowi przyznane, musi on wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy (do pobrania pod belką "Praktyki koordynowane przez IFR").

 

W celu zaliczenia praktyk, student musi dostarczyć zaświadczenie/opinię zwierzchnika lub pracodawcy (według Zarządzenia Nr 115/2013) w wersji papierowej oraz swoje sprawozdanie w wersji elektronicznej w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (1-2 stron), zawierające takie informacje jak:

 

- dokładne dane studenta (imię i nazwisko, nr albumu, specjalność, specjalizacja, dane kontaktowe)

 

- dane miejsca praktyk (dane podmiotu gospodarczego lub jednostki UWr.) i jego krótka charakterystyka (aspekty gospodarcze, organizacyjne, finansowe, kulturowe, itp.); charakterystyka funkcji otaczających studenta osób;

 

- opis wykonywanych czynności (treści pracy), na przykład: wymienienie poszczególnych czynności i przedstawienie ich hierarchii; procentowe określenie udziału każdego typu czynności w łącznym wymiarze godzin praktyk (120h = 100%); opisanie procesu pracy i jego części składowych; przedstawienie harmonogramu przykładowego tygodnia pracy; opisanie najbardziej typowego dnia pracy; wykaz rodzajów tekstów, sytuacji komunikacyjnych i języków, z którymi student miał styczność podczas pracy; przedstawienie wybranego fragmentu dzienniczka praktyk, jeśli taki był prowadzony przez studenta;

 

- wykazanie związku wykonywanych czynności z kierunkiem studiów; ocena przydatności wykonywanych czynności dla ewentualnego przyszłego zawodu;

 

- opinie i wolne komentarze, na przykład: napotkane trudności i sposób ich rozwiązywania, mocne i słabe strony tego typu praktyk, zgość zleconych czynności z ich opisem w ofercie praktyk regulaminowych, itp.

 

Po odbyciu praktyki zawodowej, student musi wypełnić ankietę dotyczącą efektów kształcenia (ankieta obowiązkowa dla wszystkich specjalizacji):

 

https://goo.gl/forms/zA4DAGVYh19ZLS2w2

 

Dokumentacja - praktyki pozaregulaminowe

Jeśli student ubiega się o zaliczenie jako praktyki zawodowej innej formy jego działalności, powinien przesłać do opiekuna praktyk zawodowych w formie elektroniczej następującą dokumentację:

 

1. Wniosek do Dziekana Wydziału Filologicznego (konkretnie: do Pana Prodziekana lub Pani Prodziekan ds. dydaktycznych) z prośbą o zaliczenie danej formy działalności jako praktyki zawodowej (1 strona, zostawić miejsce w dolnej części dokumentu na adnotacje pracowników UWr). Ten dokument należy podpisać, zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną do opiekuna praktyk zawodowych. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 

- imię i nazwisko studenta, nr indeksu, specjalność, specjalizację i rok studiów, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej);

- forma działalności studenta (praca zarobkowa w kraju lub za granicą, praktyki ogólnouczelniane, woluntariat, działalność naukowa i organizacyjna w jednostce UWr., etc.);

- dane podmiotu gospodarczego lub jednostki UWr., których dotyczy ta działalność, dane osoby do kontaktu w przyjmującym podmiocie gospodarczym lub jednostce UWr.;

- krótka charakterystyka działalności;

- ilość przepracowanych godzin i daty, w których ta działalność miała miejsce.

 

2. Skan dokumentu (dokument w formie elektronicznej), będącego podstawą prawną do wykonania tej działalności (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa dotycząca programu "praktyki Erasmus+", umowa ogólnouczelniana, umowa o pracę wolontariacką). Należy zakryć w tym dokumencie dane wrażliwe, np. takie jak PESEL lub zarobki.

 

3. Zaświadczenie o wykonaniu pracy zawodowej lub badawczej i organizacyjnej, wystawione przez kierownika lub bezpośredniego zwierzchnika studenta w miejscu pracy, wraz z krótką charakterystyką wykonywanej działalności i opinią o pracowniku-studencie (1 strona). Należy wzorować się na treści Załącznika Nr 6 "Zaświadczenie o odbyciu praktyki" do Zarządzenia Nr 115/2013 (do pobrania wyżej).

W roku akademickim 2020/2021 zaświadczenie takie z opinią o pracy studenta będzie przyjmowane w formie zdalnej. W tym celu opiekun praktyk studenta w firmie, instytucji lub przełożony w firmie, instytucji powinien wysłać do opiekuna praktyk zawodowych w IFR (anna.kuznik@uwr.edu.pl) wiadomość elektroniczną z danymi studenta, danymi firmy lub instytucji, wraz z opinią na temat stopnia zadowolenia przełożonego z pracy danego studenta. Opinię można też przesłać do opiekuna praktyk zawodowych bezpośrednio w treści wiadomości elektronicznej.

 

4. Indywidualne sprawozdanie studenta (1-2 stron) w wersji elektronicznej, zawierające takie informacje jak:

 

- dokładne dane studenta (imię i nazwisko, nr albumu, specjalność, specjalizacja, rok studiów, dane kontaktowe)

 

- dane miejsca działalności (dane podmiotu gospodarczego lub jednostki UWr.) i jego krótka charakterystyka (aspekty gospodarcze, organizacyjne, finansowe, kulturowe, itp.); charakterystyka funkcji otaczających studenta osób;

 

- opis wykonywanych czynności (treści pracy), na przykład: wymienienie poszczególnych czynności i przedstawienie ich hierarchii; procentowe określenie udziału każdego typu czynności w łącznym wymiarze godzin praktyk (120h = 100%); opisanie procesu pracy i jego części składowych; przedstawienie harmonogramu przykładowego tygodnia pracy; opisanie najbardziej typowego dnia pracy; wykaz rodzajów tekstów, sytuacji komunikacyjnych i języków, z którymi student miał styczność podczas pracy; przedstawienie wybranego fragmentu dzienniczka praktyk, jeśli taki był prowadzony przez studenta;

 

- wykazanie związku wykonywanych czynności z kierunkiem studiów; ocena przydatności wykonywanych czynności dla ewentualnego przyszłego zawodu;

 

- opinie i wolne komentarze, na przykład: napotkane trudności i sposób ich rozwiązywania, mocne i słabe strony tego typu działalności.

 

Działalność, o której mowa powyżej, może być wykonana przez studenta w trakcie I lub II roku studiów magisterskich, ale podlega zaliczeniu jako przedmiot Praktyki zawodowe w semestrze letnim na II roku uzupełniających studiów magisterskich. Daty podane we wszystkich czterech dokumentach a dotyczące działalności, którą student pragnie zaliczyć jako przedmiot Praktyki zawodowe, muszą być zbieżne.

 

5. Ankieta dotycząca efektów kształcenia. Po odbyciu praktyki zawodowej, student musi wypełnić ankietę dot. realizacji efektów kształcenia. Ankieta ta jest obowiązkowa dla wszystkich specjalizacji i rodzajów praktyk zawodowych (w tym praktyki nauczycielskiej zaliczanej jako praktyki zawodowej). Link do ankiety online tutaj:

 

https://goo.gl/forms/zA4DAGVYh19ZLS2w2

 

Dokumentacja może być zredagowana w języku polskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim lub angielskim, oprócz wniosku do Dziekana, który musi być zredagowany w języku polskim.

 

Student musi wziąć pod uwagę, że cały proces weryfikacji dokumentacji i podejmowania decyzji może trwać od 4 do 5 tygodni w okresie trwania zajęć dydaktycznych (około miesiąca).

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania wzór umowy dla wolontariuszy, przydzielonych do pomocy w realizacji niektórych funkcji organizacyjnych IFR (praktyki pozaregulaminowe wewnętrzne).

 

Wzór porozumienia o współpracy wolontariackiej - plik word do pobrania tutaj

Praktyki zawodowe koordynowane przez IFR

W tym miejscu opiekun praktyk zawodowych na kierunku filologia francuska (mgr) i filologia hiszpańska (mgr) zamieszcza informacje o dostępnych miejscach praktyk zawodowych, regulaminowych zewnętrznych i pozaregulaminowych wewnętrznych, koordynowanych przez Instytut Filologii Romańskiej/ Wydział Filologiczny, realizowanych w oparciu o umowy o praktyki zawodowe między podmiotami gospodarczymi a Uniwersytetem Wrocławskim (praktyki regulaminowe zewnętrzne) lub w oparciu o umowy o woluntariat (praktyki pozaregulaminowe wewnętrzne).

Poniższa baza danych obejmuje kontakty praktyk pochodzące od opiekuna praktyk (kontakty IFR) oraz od studentów (kontakty własne studentów). W przypadku kontaktów własnych studentów, dane stanowisko praktyki jest zarezerwowane dla studenta, od którego pochodzi kontakt (status "Zarezerwowane" w kolumnie "Status miejsca").

 

Zamieszczony poniżej plik word jest regularnie aktualizowany. Należy sprawdzić zawsze datę ostatniej aktualizacji.

 

Filologia francuska (mgr) oraz filologia hiszpańska (mgr) - oferta miejsc praktyk zawodowych - ostatnia aktualizacja 12/11/2020 [ plik do pobrania tutaj ].

 

Aby starać się o przydzielnie stanowiska praktyk z powyższej oferty, student musi wypełnić następujący formularz zgłoszeniowy:

 

Formularz zgłoszeniowy dla studenta - wersja 12/11/2020 [ plik word do pobrania tutaj ].

 

Student podaje w formularzu dwie opcje stanowisk praktyk oraz średnią ocen z przedmiotów z całego poprzedniego roku studiów (należy zapytać o to w Dziekanacie, ale nie jest potrzebne zaświadczenie z Dziekanatu). Jeśli więcej niż jeden student jest zainteresowany danym stanowiskiem praktyk, to zostaje ono przydzielone studentowi o wyższej średniej.

 

Jeśli jakiś nowy podmiot gospodarczy (firma, instytucja, stowarzyszenie) chce zgłosić swoje stanowiska praktyk do oferty IFR, za pośrednictwem studenta (kontakt własny studenta) lub bez takiego pośrednictwa, powinien wypełnić poniższy formularz i przesłać do opiekuna praktyk zawodowych na adres Anna.Kuznik@uni.worc.pl :

 

Formularz zgłoszeniowy dla firm, instytucji i stowarzyszeń [plik word do pobrania tutaj]

Kalendarzyk praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe są zarządzane zgodnie z następującym kalendarzem:

 

Kalendarz praktyk zawodowych - ostatnia aktualizacja 16/11/2020 [ plik word do pobrania tutaj ]

 

Informacje o miejscach praktyk, rynku pracy i usług

Informacja o miejscach praktyk dostępna na ternie budynku IFR

 

W budynku Instytutu Filologii Romańskiej (Plac Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław), w gablotach nr V i VI (G V D i G VI D) na pierwszym piętrze (numeracja sal 2.1, 2.2. etc.) są systematycznie wywieszane informacje o dostępnych miejscach praktyk zawodowych i ofertach pracy, które trafiają do Sekretariatu Instytutu Filologii Romańskiej lub do opiekuna praktyk zawodowych. Zachęcamy do sprawdzania na bieżąco tych ofert.

  

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jest wiarygodnym źródłem informacji o miejscach praktyk zawodowych i możliwości zatrudnienia. Jednostka ta skupia trzy uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Akademię Wychowania Fizycznego oraz Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Zachęcamy do zaprenumerowania elektronicznych wiadomości ("Newsletter"). Więcej informacji tutaj: http://www.careers.uni.wroc.pl/ 

 

Praktyki w Komisji Europejskiej

 

Komisja Europejska corocznie organizuje nabór na praktyki odbywane w różnych departamentach Komisji, najczęściej na terenie Brukseli i Luksemburga, w okresie od 1 marca do 1 października. Są to praktyki częściowo wynagradzane. Kandydat musi mieć dyplom licencjata i startuje do konkursu sam, bez pośrednictwa uczelni.

Więcej informacji na ten temat tutaj: http://ec.europa.eu/stages/about/whats_en.htm 

 

Rządowy program praktyk studenckich

 

Polecamy Państwu bardzo serdecznie tę wyszukiwarkę praktyk studenckich instytucji państwowych uczestniczących w rządowym programie praktyk studenckich.

Na tej stronie internetowej (wyszukiwarka ofert pracy, staży i praktyk na całą Polskę w instytucjach państwowych, uczesniczących w rządowym programie praktyk studenckich): oferty.praca.gov.pl

W lewym menu mogą Państwo wybrać zaznaczenie "praktyka studencka" i miejscowość "Wrocław" (w kategorii miejsce pracy) i pokażą się Państwu wszelkie dostępne miejsca praktyk, np. w Izbie Skarbowej, w sądach, w Urzędzie Wojewódzkim (w oddziale Unii Europejskiej), w NFZ... Bardzo ciekawe i wartościowe oferty, również oferty pracy dla Państwa. Szczególnie mogą być interesujące praktyki przy obsłudze projektów międzynarodowych.

Praktyki te będą zatwierdzane w IFR jako obowiązkowe praktyki zawodowe na II FM i II HM (praktyki pozaregulaminowe).

Załączam Państwu tzw. zrzut z ekranu [pli pdf tutaj], żebyście sobie Państwo zobaczyli, jak ta baza danych ofert praktyk studenckich wygląda.

 

Praca przy organizacji imprez kulturalnych

 

Cennym doświadczeniem, które można zdobyć w ramach praktyk zawodowych w trakcie studiów, jest pomoc przy organizacji imprez kulturalnych związanych z krajami frankofońskimi. Poniżej podajemy kilka linków do ciekawych stron internetowych, które zawierają wiadomości o tego typu wydarzeniach. Zainteresowany student powinien zgłosić się wcześniej do organizatorów imprezy i uzgodnić z nim terminy i program praktyk.

- Alliance Française we Wrocławiu: http://www.alliance-francaise.pl/wroclaw/

- Institut Français de Pologne:  https://www.institutfrancais.pl/pl/kultura 

 

Oferty pracy z językiem francuskim w Alliance Française we Wrocławiu

 

Na stronie internetowej Alliance Française we Wrocławiu jest uruchomiona zakładka "Oferty pracy z językiem francuskim". Zachęcamy do przeglądania tych ofert. Student może zwrócić się do wybranej firmy z zapytaniem, czy firma jest zainteresowana przyjęciem go na praktyki zawodowe. Często podmioty gospodarcze traktują praktyki jako pierwszy, wstępny krok do późniejszego zatrudnienia. Bezpośredni link tutaj: http://www.alliance-francaise.pl/wroclaw/pl/oferty-pracy

 

Firmy stowarzyszone we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce

 

Na stronie internetowej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), w zakładce "Członkostwo" / "Katalog firm członkowskich", można wygenerować aktualną listę francuskich firm działających na terenie Dolnego Śląska i zrzeszonych w tejże Izbie. W tym celu należy wybrać w katalogu firm członkowskich filtr "województwo dolnośląskie". Strona internetowa CCIFP tutaj: www.ccifp.pl 

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)