Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe, które odbywają studenci podczas drugiego roku dziennych studiów magisterskich na kierunkach Filologia Francuska i Filologia Hiszpańska, są doskonałą formą kontaktu, współpracy i korzystnej dla obu stron wymiany informacji.

 

Nasi studenci władają biegle podstawowym dla swojego kierunku językiem romańskim (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy ESOKJ). Dla studentów Filologii Francuskiej jest to język francuski, a dla studentów Filologii Hiszpańskiej - hiszpański. Oprócz tego wszyscy studenci posiadają znajomość drugiego języka romańskiego (hiszpański, francuski, portugalski lub włoski) na poziomie B2, a bardzo często także i dodatkowego języka nieromańskiego (głównie język angielski). Ich wiedza i kompetencje dotyczą języków, kultury, historii i życia społecznego krajów francusko- i hiszpańskojęzycznych.

 

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie lub ich równowartość czyli 120 godzin. Te 120 godzin mogą być rozłożone w inny sposób w trakcie roku akademickiego, jeśli tak ustali Firma ze studentem. Praktyki mają formę prezencyjną (nie zdalną, nie w formie kontaktu internetowego na odległość). Mogą być zrealizowane w trakcie roku akademickiego (semestr zimowy lub letni) albo w okresie wakacji. Instytutowi Filologii Romańskiej zależy, aby praktyki zawodowe odpowiadały kierunkowi studiów i wpisywały się w jego ogólny charakter.

 

Podstawowym aktem regulującym jest Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim. Z tego Zarządzenia dla podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktyki najistotniejsze są następujące jego części:

- Wzór Umowy o organizacji praktyk zawodowych odbywanych na podstawie skierowania uczelni (Załącznik Nr 3, strony 7-8) wraz z miejscem na opis Programu praktyk;

- Wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (Załącznik Nr 6, strona 11), które wystawia podmiot gospodarczy studentowi po zakończeniu praktyki.

 

W kwestiach finansowych Zarządzenie nie wymaga od przyjmującego podmiotu specjalnego wynagrodzenia dla studenta, ale z drugiej strony nakłada na studenta obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW i OC na okres praktyki zawodowej. Mając na uwadze również fakt, że każda praktyka zawodowa wiąże się dla studenta z konkretnymi wydatkami np. na dojazd i posiłki, zachęcamy organizacje przyjmujące naszych studentów do oferowania im wynagrodzenia w formie odrębnej umowy między studentem i podmiotem gospodarczym (Zarządzenie Nr 115/2013 § 8, strona 2) lub jakiejkolwiek pośredniej formy gratyfikacji (zwrot kosztów dojazdu, dofinansowanie do posiłków, możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w imprezach i szkoleniach organizowanych przez podmioty gospodarcze, itp.).

 

Informacje o dostępnych dla studentów ofertach praktyk są zbierane przez opiekuna praktyk zawodowych i udostępniane studentom. Podmioty gospodarcze mogą zgłosić opiekunowi praktyk zawodowych, jakie dodatkowe, specjalne wymagania muszą spełniać kandydujący studenci (języki, obsługa programów komputerowych, dyspozycyjność, itp.). Studenci dokonują wyboru miejsca praktyk i stanowiska. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o przyjęcie na dane stanowisko, decyduje średnia ocen studenta z poprzedniego roku studiów, co też w pewien sposób gwarantuje zakładom pracy i instytucjom przyjmującym naszych studentów wyższy poziom ich wiedzy i umiejętności. Jeśli proces przydzielania praktyk jest zrealizowany prawidłowo, to znaczy według jawnych, ustalonych i równych dla wszystkich podmiotów gospodarczych zasad, oraz przebiega bez zakłóceń, to przydzielenie praktyki danemu studentowi jest wiążące dla wszystkich stron: dla opiekuna praktyk zawodowych, dla studenta i dla podmiotu gospodarczego.

 

Aby nawiązać współpracę z Instytutem Filologii Romańskiej w zakresie praktyk zawodowych, prosimy zwrócić się do opiekuna praktyk zawodowych, dostępnym pod dresem:

 

- dr Anna Kuźnik na kierunku Filologia Francuska i Filologia Hiszpańska:  Anna.Kuznik@uwr.edu.pl

 

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić ofertę praktyk skierowaną do studentów IFR, prosimy wypełnić niniejszy formularz i przesłać go do wskazanego powyżej opiekuna praktyk zawodowych. 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)